Czech Republic

Please select...

 

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.  

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses. These changes at GSK are global and go further than the current industry codes. We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what it is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Under the EFPIA Code, the first disclosures – of payments made during 2015 – were made by 30 June 2016: these were disclosed transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). We are following the same process for disclosures of 2016 data of which all disclosures must be made by 30 June 2017.

We believe these disclosures will help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCPs and HCOs. Given the measures GSK has put in place we seek to increase confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions for the sustainable improvement of healthcare and in the best interests of patients. More information on our approach to the EFPIA code, how we are leading improvements to industry practices, and the importance of our partnerships with HCPs and HCOs can be found below, and is set out in greater detail.

Our disclosures for the Czech Republic

The link below will take you to our disclosures for the Czech Republic in line with the codes of EFPIA and AIFP that we are making through the Transparent Cooperation platform of the Association of Innovative Pharmaceutical Industry.

www.transparentnispoluprace.cz

Year                                   EFPIA Methodological Note  
2016 PDF
Previous Year (s)                                    
2015 PDF


Media enquiries: Please contact Jakub Hofmann, GSK Communication Manager at e-mail jakub.j.hofmann@gsk.com.

Our approach to implementing the EFPIA Code and HCP payments

Since 1 January 2016, we ended in all parts of the world any payments to external HCPs to speak about our prescription medicines and vaccines although payments before this date are reflected in the 2015 disclosures. For work with external HCPs, which now entails non-promotional activities only, we have applied a “no payment disclosure consent, no transfer of value” policy to enable and drive disclosure at an individual level and therefore fulfil our commitment to the EFPIA code. This means:

  • Where individual-named disclosure is required under the EFPIA Disclosure Code we will actively seek the necessary consent from each HCP with whom we work.
  • We will not make any transfers of value to those HCPs where consent is not given. Where consent is given but subsequently withdrawn we will not then work with that HCP on those activities for a period of one year. Consent to disclose transfers of value is necessary in order to renew cooperation.

We will continue to work with HCPs for non-promotional activities including conducting, implementing and evaluating clinical research, as well as identifying new research areas, as these interactions are an essential part of how we ensure medicines we develop meet patients’ needs.

Find out how disclosing information on payments to doctors has already had positive effects in Europe.

We also continue to work towards publishing global figures at an aggregate level for payments to HCPs, for activities such as advisory services and clinical research. In many countries outside Europe we already publish payments to HCPs – for example, in Australia, Japan and the US. Find out more about our payments to HCPs in the USA, Europe and the rest of the world on the other pages within this section. We will continue to support and work towards increased transparency in other countries as industry associations and/or governments establish specific guidelines for disclosure.

Společnost GSK se během posledních let stala průkopníkem celého odvětví ve změnách způsobu fungování svého podnikání, čímž se snaží odchýlit se od tradičního komerčního modelu farmaceutických firem. Cílem našich vylepšení je dostát neustále se zvyšujícímu společenskému očekávání ohledně transparentnosti organizací i jednotlivců. To zahrnuje také vztahy mezi naším odvětvím na jedné straně a zdravotnickými odborníky či zdravotnickými organizacemi na straně druhé, které musejí probíhat transparentně a se zachováním integrity.

Plně podporujeme Pravidla zveřejňování převodů hodnot mezi farmaceutickými společnostmi a zdravotnickými odborníky a zdravotnickými organizacemi Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (kodex EFPIA).  

Od počátku roku 2016 společnost GSK ukončila poskytování plateb zdravotnickým odborníkům za vystupování na našich akcích, kde hovoří o našich lécích a vakcínách na lékařský předpis k publiku, které léky předepisuje, případně má na předepisování léků vliv. Zároveň jsme zastavili poskytování finanční podpory účasti na lékařských kongresech přímo jednotlivým zdravotnickým odborníkům. Tyto změny probíhají v rámci společnosti GSK celosvětově a jdou dále, než vyžadují stávající kodexy farmaceutického průmyslu. Chceme minimalizovat potenciální dojem pacientů, že jim byl lék předepsán z jakéhokoli jiného důvodu, než proto, že je vhodný pro zlepšení jejich zdravotního stavu.

Spolupráce se zdravotnickými odborníky a zařízeními je pro nás i nadále důležitá. Společnost GSK spolupracuje se zdravotnickými odborníky a zařízeními v rámci nepropagačních aktivit, jako je například klinický výzkum. Zavedli jsme rovněž nové metody předávání informací zdravotnickým odborníkům pomocí digitálních aplikací fungujících v reálném čase, abychom zkvalitnili jejich informovanost v medicínské oblasti.

Ke 30. červnu 2016 jsme zveřejnili první údaje podle kodexu EFPIA týkající se plateb uskutečněných v roce 2015: jednalo se o jmenovité zveřejnění převodů hodnot provedených v roce 2015 ve prospěch zdravotnických odborníků a zařízení v souvislosti s léky vázanými na lékařský předpis (souhrnné zveřejnění se uvádí pouze ve výjimečných případech). Při zveřejňování údajů za rok 2016 bude postup stejný, přičemž veškeré údaje musí být k dispozici do 30. června 2017.

Jsme přesvědčeni, že toto zveřejňování napomůže k lepšímu pochopení fungování farmaceutického odvětví ve vztahu ke zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím. S ohledem na opatření zavedená společností GSK věříme, že se nám podaří zvýšit důvěru i pochopení toho, jakým způsobem a proč spolupracujeme se zdravotnickými odborníky na udržitelném zkvalitňování zdravotní péče v nejlepším zájmu pacientů. Další informace o našem přístupu ke kodexu EFPIA, jakým způsobem zavádíme zlepšení postupů v celém odvětví a o důležitosti našeho partnerství se zdravotnickými odborníky a zdravotnickými organizacemi naleznete podrobněji na tomto odkazu.

Zveřejňování informací za Českou republiku

V odkazu níže najdete informace za Českou republiku, které zveřejňujeme v souladu s kodexy EFPIA a AIFP v rámci iniciativy Transparentní spolupráce Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

www.transparentnispoluprace.cz

Year                                   EFPIA Methodological Note  
2016 PDF
Previous Year (s)                                    
2015 PDF


Kontakt pro média: Mgr. Jakub Hofmann, MBA, Central Europe Cluster Communication Lead & Communication Manager CZ, jakub.j.hofmann@gsk.com.

Náš přístup k dodržování kodexu EFPIA a platbám zdravotnickým odborníkům

Od 1. ledna jsme ve všech částech světa přestali poskytovat veškeré platby externím zdravotnickým odborníkům za jejich prezentování našich léků a vakcín na předpis, přičemž platby uskutečněné před tímto datem jsou součástí zveřejněných informací za rok 2015. Pro práci s externími zdravotnickými odborníky zahrnující nyní pouze aktivity, které nemají propagační charakter, jsme zavedli pravidlo „bez souhlasu se zveřejněním platby žádný převod hodnot“, díky němuž můžeme zajistit a řídit jmenovité zveřejňování informací, a splnit tak svůj závazek dodržování kodexu EFPIA. To znamená:

  • Pokud kodex EFPIA vyžaduje zveřejnění se jmenovitým uvedením, budeme nezbytný souhlas aktivně vyžadovat od každého zdravotnického odborníka, se kterým spolupracujeme.
  • Bez získání souhlasu ke zveřejnění nebudou ve vztahu ke zdravotnickému odborníkovi probíhat žádné převody hodnot. Pokud souhlas získáme, ale ten bude později odvolán, s daným zdravotnickým odborníkem přestaneme na dobu jednoho roku v dané oblasti spolupracovat na bázi převodu hodnot. Souhlas se zveřejněním převodu hodnot je nezbytný i pro obnovu placené spolupráce.

Se zdravotnickými odborníky budeme i nadále spolupracovat na činnostech, které nemají propagační charakter, včetně například provádění, realizace a hodnocení klinického výzkumu či vyhledávání nových oblastí výzkumu, jelikož tato spolupráce tvoří zásadní součást naší snahy, aby námi vyvíjené léky odpovídaly potřebám pacientů.

Přečtěte si, jaký pozitivní dopad již zveřejňování informací o platbách lékařům v Evropě zaznamenalo.

Dále také pracujeme na zveřejňování celosvětových údajů o celkových souhrnných platbách zdravotnickým odborníkům například za poradenství či klinický výzkum. V mnoha mimoevropských zemích již informace o platbách poskytovaných zdravotnickým odborníkům zveřejňujeme, jedná se například o Austrálii, Japonsko a USA. Více informací o našich platbách poskytovaných zdravotnickým odborníkům v USA, Evropě a zbytku světa najdete na dalších stránkách této sekce. I nadále budeme podporovat větší transparentnost v dalších zemích a usilovat o ni v rámci snahy farmaceutického průmyslu a vlád o nastavení jasných pravidel ke zveřejňování informací.

 

Back to top