Estonia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Estonia

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.  

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses. These changes at GSK are global and go further than the current industry codes. We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what it is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Under the EFPIA Code, the first disclosures – of payments made during 2015 – were made by 30 June 2016: these were disclosed transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). We are following the same process for disclosures of 2016 data of which all disclosures must be made by 30 June 2017.

We believe these disclosures will help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCPs and HCOs. Given the measures GSK has put in place we seek to increase confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions for the sustainable improvement of healthcare and in the best interests of patients. More information on our approach to the EFPIA code, how are leading improvements to industry practices, and the importance of our partnerships with HCPs and HCOs can be found below, and is set out in greater detail.

Our disclosures for Estonia

The links below will take you to our disclosures for Estonia in line with the EFPIA code, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact Ann Asser, e-mail ann.x.asser@gsk.com, Tel +372 5193 0001.

Our approach to implementing the EFPIA Code and HCP payments

Since 1 January 2016, we ended in all parts of the world any payments to external HCPs to speak about our prescription medicines and vaccines although payments before this date are reflected in the 2015 disclosures. For work with external HCPs, which now entails non-promotional activities only, we have applied a “no disclosure consent, no contract” policy to enable and drive disclosure at an individual level and therefore fulfil our commitment to the EFPIA code. This means:

  • Where individual-named disclosure is required under the EFPIA Disclosure Code we will actively seek the necessary consent from each HCP with whom we work.
  • We will not work with HCPs where consent is not given. Where consent is given but subsequently withdrawn we will not then work with that HCP on activities covered by individual disclosure for a period of one year.

We will continue to work with HCPs for non-promotional activities including conducting clinical research and seeking advice on clinical relevance and appropriate communication of the results of our research, as well as identifying new research areas, as these interactions are an essential part of how we ensure medicines we develop meet patients’ needs.

Find out how disclosing information on payments to doctors has already had positive effects in Europe.

We also continue to work towards publishing global figures at an aggregate level for payments to HCPs, for activities such as advisory services and clinical research. In many countries outside Europe we already publish payments to HCPs – for example, in Australia, Japan and the US. Find out more about our payments to HCPs in the USA, Europe and the rest of the world on the other pages within this section. We will continue to support and work towards increased transparency in other countries as industry associations and/or governments establish specific guidelines for disclosure.

Ülevaade Eesti tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele makstud tasudest

GSK on viimastel aastatel tegutsenud teerajajana ravimitööstuse harjumuspärase tegevusmudeli ümberkujundamisel. Ühiskond eeldab üha enam seda, et organisatsioonide ning üksikisikute tegevus oleks läbipaistev. See kehtib ka ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate ning ¬-organisatsioonide suhete ja koostöö kohta, kus kõik peaks toimuma laitmatult ning läbipaistvalt.

GSK toetab täielikult Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) juhendit selle kohta, kuidas ravimifirmad peavad avalikustama tervishoiutöötajatele ja ¬-organisatsioonidele makstud tasusid.

Alates 2016. aasta algusest ei tasusta GSK enam tervishoiutöötajaid, kes räägivad GSK retseptiravimitest ja vaktsiinidest neile, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või kes saavad nende väljakirjutamist mõjutada. Samal ajal lõpetas GSK tervishoiutöötajatele otsese rahalise toetuse maksmise meditsiinikongressidel osalemiseks. Need muutused GSK-s on üldised ja ulatuvad kehtivatest tööstusharujuhenditest kaugemale. Soovime muuta patsientide võimalikku arusaama, et neile võidakse ravimit välja kirjutada, mistahes muul põhjusel kui see, et konkreetne ravim on nende seisundi jaoks sobivaim.

Koostöö tervishoiutöötajate ja -organisatsioonidega on endiselt tähtis. GSK teeb tervishoiutöötajate ja -organisatsioonidega koostööd müügiedendusega mitteseotud valdkondades, näiteks kliinilised uuringud. Oleme kasutusele võtnud ka uued tervishoiutöötajatele teabe edastamise viisid – digitaalsed ja reaalajas töötavad rakendused, mis aitavad meditsiiniteavet paremini edastada.

EFPIA koodeksi kohaselt avalikustati 2015. aastal tehtud maksed 30. juuniks 2016. Avalikustati nende tervishoiutöötajate ja -organisatsioonide nimed, kellele 2015. aastal tehti makseid seoses retseptiravimitega (isikustamata koondandmed avaldati vaid erandjuhtudel). Ka 2016. aasta kohta avalikustame samad andmed; kõigi andmete avalikustamise tähtaeg on hiljemalt 30. juuni 2017.

Oleme veendunud, et tasude avalikustamine aitab paremini mõista seda, kuidas farmaatsiatööstus teeb koostööd tervishoiutöötajate ja -organisatsioonidega. Usume, et GSK poolt rakendatud uued meetmed ja tööviisid tugevdavad avalikkuse ning patsientide kindlustunnet, et ravimitööstus tegutseb patsientide parimates huvides, samuti aitab see ka paremini mõista, kui tähtis on farmaatsiaettevõtete ning meditsiinitöötajate koostöö tervishoiu arendamiseks.

Järgnevalt leiate enam teavet selle kohta, milline on GSK seisukoht EFPIA avalikustamiskoodeksi kohta ja mida me arvame farmaatsiatööstuse murranguliste muudatuste ja koostöö kohta tervishoiutöötajate ning -organisatsioonidega. Detailsemat infot leiab siit.

GSK Eesti poolt makstud tasude avalikustamine

GSK Eesti poolt makstud tasude avalikustamise raport ja selles kajastatud andmete metodoloogilise selgituse dokumendid on leitavad järgnevalt.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF N/A

Meediapäringute korral, palun võtke ühendust: Ann Asser, e-post: ann.x.asser@gsk.com, tel +372 5193 0001.

Meie seisukoht EFPIA koodeksi ja tervishoiutöötajatele makstavate tasude avalikustamise kohta

Alates 1. jaanuarist 2016 lõpetasime globaalselt igasugused maksed tervishoiutöötajatele selle eest, et nad räägiksid retsepti väljakirjutamise õigusega tervishoiutöötajatele meie retseptiravimitest ja vaktsiinidest. EFPIA avalikustamisjuhendi alusel 2016. aasta juunis avalikustatud andmed on 2015. aastal tehtud maksete kohta. Koostöö tervishoiutöötajatega, ainult nendest valdkondades, mis ei ole seotud müügiedendusega, kehtib meil rangelt „pole nõusolekut, pole koostööd“ poliitika. Selline poliitika võimaldab meil aidata kaasa EFPIA avalikustamiskoodeksi eesmärkide saavutamisele, mis meie praktikas tähendab järgmist:

  • Me püüame aktiivselt saada igalt tervishoiutöötajalt, kellega koostööd teeme, nõusolekut tasude avalikustamiseks.
  • Me ei tee koostööd tervishoiutöötajatega, kes ei ole andnud nõusolekut oma tasude avalikustamiseks. Tasude avalikustamise nõusoleku andnud, kuid selle tagasi võtnud tervishoiutöötajatega ei tee GSK koostööd järgmise 12 kuu jooksul.


Jätkame ka tulevikus tervishoiutöötajatega koostööd nendes tegevusvaldkondades, millel ei ole seost müügiedendusega. Tervishoiutöötajatega teeme koostööd kliiniliste uuringute läbiviimisel, samuti uurimistulemuste esitlemisega seoses ning uute uurimisvaldkondade kaardistamisel. Kõigel sellel on oluline osa patsientide vajadustele vastavate ravimite väljatöötamisel.

Uuri lähemalt selle kohta, kuidas arstidele makstud tasude ja hüvede avalikustamine on juba avaldanud positiivset mõju Euroopas.

Oleme viimastel aastatel hakanud mitmetes riikides avalikustama teavet tervishoiutöötajatele ja ­organisatsioonidele makstud tasude kohta kas koondandmetena või üksikjuhtumite lõikes. Euroopas avaldatakse andmeid juba varasemalt Taanis, Prantsusmaal, Portugalis, Hollandis, Slovakkias ja Ühendkuningriigis ning mujal maailmas tehakse seda Austraalias, Jaapanis ja USAs. Vaata täpsemalt maksete avalikustamise kohta USAs, Euroopas ja ülejäänud maailmas klõpsates siintoodud linkidele.

GSK toetab jätkuvalt seda, et ka teised riigid ja farmaatsiatööstuse liidud liiguksid suurema läbipaistvuse suunas ning võtaksid vastu tasude avalikustamist kehtestavad põhimõtted.

EFPIA avalikustamisjuhendi  alusel 2016. aasta juunis avalikustatud andmed on 2015. aastal tehtud maksete kohta. 2015. aasta oli viimane aasta, kui GSK maksis arstidele loengupidamise eest.

Back to top