Latvia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Latvia

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.  

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses. These changes at GSK are global and go further than the current industry codes. We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what it is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Under the EFPIA Code, the first disclosures – of payments made during 2015 – were made by 30 June 2016: these were disclosed transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). We are following the same process for disclosures of 2016 data of which all disclosures must be made by 30 June 2017.

We believe these disclosures will help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCPs and HCOs. Given the measures GSK has put in place we seek to increase confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions for the sustainable improvement of healthcare and in the best interests of patients. More information on our approach to the EFPIA code, how we are leading improvements to industry practices, and the importance of our partnerships with HCPs and HCOs can be found below, and is set out in greater detail.

Our disclosures for Latvia

The link below will take you to our disclosures for Latvia in line with the EFPIA code and Association of International Research-based Pharmaceutical Manufacturers and Latvian Generic Medicines Association Code and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF N/A

 

Media enquiries: Please contact Sabine Puke  e-mail sabine.x.puke@gsk.com phone +371 29145958  

Our approach to implementing the EFPIA Code and HCP payments

Since 1 January 2016, we ended in all parts of the world any payments to external HCPs to speak about our prescription medicines and vaccines although payments before this date are reflected in the 2015 disclosures. For work with external HCPs, which now entails non-promotional activities only, we have applied a “no disclosure consent, no contract” policy to enable and drive disclosure at an individual level and therefore fulfil our commitment to the EFPIA code. This means:

  • Where individual-named disclosure is required under the EFPIA Disclosure Code we will actively seek the necessary consent from each HCP with whom we work.
  • We will not work with HCPs where consent is not given. Where consent is given but subsequently withdrawn we will not then work with that HCP on activities covered by individual disclosure for a period of one year.

We will continue to work with HCPs for non-promotional activities including conducting clinical research and seeking advice on clinical relevance and appropriate communication of the results of our research, as well as identifying new research areas, as these interactions are an essential part of how we ensure medicines we develop meet patients’ needs.

Find out how disclosing information on payments to doctors has already had positive effects in Europe.

We also continue to work towards publishing global figures at an aggregate level for payments to HCPs, for activities such as advisory services and clinical research. In many countries outside Europe we already publish payments to HCPs – for example, in Australia, Japan and the US. Find out more about our payments to HCPs in the USA, Europe and the rest of the world on the other pages within this section. We will continue to support and work towards increased transparency in other countries as industry associations and/or governments establish specific guidelines for disclosure.

 

Informācijas atklāšana par maksājumiem, kas veikti veselības aprūpes speciālistiem Latvijā

 Pēdējos gados GlaxoSmithKline (GSK) ir izaicinājis tradicionālo farmācijas uzņēmumu darbības modeli, piedāvājot nozarē vadošos risinājumus, lai uzlabotu mūsu uzņēmējdarbības veidu. Mūsu veikto uzlabojumu mērķis ir rīkoties tā, kā sabiedrība sagaida no organizācijām un indivīdiem – padarīt savu darbību pārskatāmāku. Tas attiecas arī uz mūsu nozares sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO), kā arī godīgumu un pārskatāmību šajā sadarbībā.

 Mēs pilnībā atbalstām Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācijas (EFPIA) atklātības kodeksu par farmācijas uzņēmumu sniegto individuālo finansiālo un nefinansiālo atbalstu (Transfer of Value TOV) veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām.

Kopš 2016. gada sākuma GSK ir pārtraucis maksājumus veselības aprūpes speciālistiem, kas mūsu organizētajos pasākumos par mūsu recepšu zālēm vai vakcīnām sniedz informāciju auditorijai, kas šos preparātus izraksta vai ietekmē izrakstīšanas procesu. Vienlaikus GSK vairs nenodrošina tiešu individuālu finansiālo atbalstu veselības aprūpes speciālistiem medicīnas kongresu apmeklēšanai. Šāda veida izmaiņas GSK veic visā pasaulē, un tās pārsniedz pašreizējā nozares kodeksā noteiktās prasības. Uzņēmums vēlas, lai pacientiem nerastos priekšstats, ka zāles izraksta nevis viņu veselības uzlabošanai, bet citu iemeslu dēļ.

Sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām joprojām ir nozīmīga. GSK sadarbojas ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām jomās, kas nav saistītas ar zāļu reklāmu, piemēram, klīniskajos pētījumos. Esam izstrādājuši arī jaunas metodes informācijas nodrošināšanai veselības aprūpes speciālistiem, ieviešot digitālās un reāllaika lietojumprogrammas, kas paredzētas medicīniskās informācijas pieejamības uzlabošanai.

EFPIA kodeksa ietvaros vispirms (2016. gada 30. jūnijā) atklātībai tika nodota informācija par 2015. gadā sniegto individuālo finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kas saistīts ar recepšu zālēm. Informācija sniegta par  konkrētiem veselības aprūpes profesionāļiem un organizācijām (tos apvienojot tikai izņēmuma gadījumos). Tādu pašu procesu nodrošinām, arī nododot atklātībā informāciju par 2016. gadu, kas jāatklāj līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Mēs uzskatām, ka šīs informācijas atklāšana veicinās izpratni par farmācijas nozares sadarbību veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām. Ņemot vērā GSK ieviestos pasākumus, mēs cenšamies palielināt uzticību un radīt izpratni par mūsu sadarbības modeli ar veselības aprūpes speciālistiem un iemesliem, kas ir svarīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu veselības aprūpes attīstību, ievērojot pacienta intereses. Turpmāk ir izklāstīta mūsu pieeja EFPIA kodeksa ieviešanai, mūsu vadošā loma nozares prakses uzlabošanā, kā arī mūsu sadarbības ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām būtiskā nozīme, vairāk informācijas par šīm tēmām varat iegūt šeit.

Ar Latviju saistītā publiskotā informācija

Klikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm, varat apskatīt saskaņā ar EFPIA kodeksu un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) Atklātības kodeksu publiskoto informāciju par situāciju Latvijā, kā arī piezīmi par atskaitē norādīto datu atspoguļošanā izmantoto metodiku.

Gads

Ziņojums

Metodoloģija

Infografika

2016 PDF PDF PDF
Iepriekšējie gadi 
2015 PDF PDF N/A

Preses pārstāvjiem: Lūdzu, sazinieties ar Sabīni Puķi, e-pasta adrese sabine.x.puke@gsk.com; tālrunis +371 29145958

Mūsu pieeja EFPIA kodeksa un VAS maksājumu īstenošanai

Kopš 2016. gada 1. janvāra mēs pārtraucām jebkādus maksājumu ārējiem veselības aprūpes speciālistiem jebkurā vietā pasaulē par priekšlasījumiem, kuros runāts par mūsu recepšu medikamentiem un vakcīnām, tomēr maksājumi, kas ir veikti pirms šī datuma, ir atspoguļoti 2015. gada atklātības paziņojumos. Ar reklāmu nesaistītajai sadarbībai ar ārējiem veselības aprūpes speciālistiem mēs piemērojam obligātu priekšnosacījumu – veselības aprūpes speciālistu piekrišana informācijas publiskošanai, lai veicinātu un pilnveidotu atklātību individuālā līmenī, pildot mūsu pausto apņemšanos īstenot EFPIA kodeksu. Tādējādi:

  • ja atbilstīgi EFPIA Atklātības kodeksam ir nepieciešams publiskot katru finansējuma saņēmēju atsevišķi, mēs lūgsim katru VAS, ar ko sadarbojamies, sniegt nepieciešamo piekrišanu;
  • mēs nesadarbosimies ar VAS, kuri nepiekrīt šim nosacījumam. Ja piekrišana tiks dota, bet pēcāk atsaukta, mēs vienu gadu nesadarbosimies ar konkrēto VAS jomās, uz kurām attiecas atsevišķo saņēmēju informācijas publiskošanas prasība.

Mēs turpināsim sadarboties ar veselības aprūpes speciālistiem tādās ar reklāmu nesaistītās jomās kā klīniskie pētījumi, konsultācijas par klīnisko nozīmi un atbilstīgas informācijas sniegšana par mūsu pētījumu rezultātiem, kā arī jaunu pētniecības jomu apzināšana, jo šādai sadarbībai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu izstrādāto medikamentu atbilstību pacientu vajadzībām.

Uzziniet vairāk, kādu pozitīvu ietekmi Eiropā rada informācijas atklāšana par ārstiem veiktajiem maksājumiem.

Mēs turpināsim publicēt vispārējo informāciju par maksājumiem, kas veikti VAS par konsultācijām un klīniskajiem pētījumiem. Informāciju par maksājumiem VAS esam publiskojuši jau vairākās valstīs ārpus Eiropas, piemēram, Austrālijā, Japānā un ASV. Vairāk informācijas par VAS veiktajiem maksājumiem ASV, Eiropā un citviet pasaulē atradīsiet tālākajās šīs sadaļas lappusēs. Mēs turpināsim strādāt, lai veicinātu pārskatāmību citās valstīs, nozaru asociācijām un/vai valdībām izstrādājot konkrētas informācijas atklāšanas vadlīnijas. 

Back to top