Netherlands

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in The Netherlands

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.  

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses. These changes at GSK are global and go further than the current industry codes. We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what it is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Under the EFPIA Code, the first disclosures – of payments made during 2015 – were made by 30 June 2016: these were disclosed transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). We are following the same process for disclosures of 2016 data of which all disclosures must be made by 30 June 2017.

We believe these disclosures will help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCPs and HCOs. Given the measures GSK has put in place we seek to increase confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions for the sustainable improvement of healthcare and in the best interests of patients. More information on our approach to the EFPIA code, how we are leading improvements to industry practices, and the importance of our partnerships with HCPs and HCOs can be found below, and is set out in greater detail.

Our disclosures for The Netherlands

The links below will take you to our disclosures for The Netherlands in line with the EFPIA code and Code Reclame Geneesmiddelen (Medicines Promotion Code), and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Transparantieregister / Transparency Register

Transfers of value for research and development activities are not included in the Transparency Register (Transparantieregister) and GSK’s disclosure of these for the Netherlands are therefore separately disclosed.

Year                                  

EFPIA Research Aggregate Disclosure Report

2016 PDF

Previous Year (s)    

 

2015 PDF

Media enquiries: Please contact media@gsk.nl   Telephone: +31 306938100

Our approach to implementing the EFPIA Code and HCP payments

Since 1 January 2016, we ended in all parts of the world any payments to external HCPs to speak about our prescription medicines and vaccines although payments before this date are reflected in the 2015 disclosures. For work with external HCPs, which now entails non-promotional activities only, we have applied a “no disclosure consent, no contract” policy to enable and drive disclosure at an individual level and therefore fulfil our commitment to the EFPIA code. This means:

  • Where individual-named disclosure is required under the EFPIA Disclosure Code we will actively seek the necessary consent from each HCP with whom we work.
  • We will not work with HCPs where consent is not given. Where consent is given but subsequently withdrawn we will not then work with that HCP on activities covered by individual disclosure for a period of one year.

We will continue to work with HCPs for non-promotional activities including conducting clinical research and seeking advice on clinical relevance and appropriate communication of the results of our research, as well as identifying new research areas, as these interactions are an essential part of how we ensure medicines we develop meet patients’ needs.

Find out how disclosing information on payments to doctors has already had positive effects in Europe.

We also continue to work towards publishing global figures at an aggregate level for payments to HCPs, for activities such as advisory services and clinical research. In many countries outside Europe we already publish payments to HCPs – for example, in Australia, Japan and the US. Find out more about our payments to HCPs in the USA, Europe and the rest of the world on the other pages within this section. We will continue to support and work towards increased transparency in other countries as industry associations and/or governments establish specific guidelines for disclosure.

Openbaarmaking van betalingen aan zorgverleners in Nederland

De afgelopen jaren daagde GSK het traditionele commerciële farmaceutische businessmodel uit door als eerste in de branche verbeteringen door te voeren in de manier waarop we werken. Deze verbeteringen spelen in op de groeiende maatschappelijke verwachting naar transparantie bij organisaties en personen en hebben ook betrekking op de integere en transparante relaties die wij als branche met zorgverleners en zorgorganisaties willen hebben.

We staan volledig achter de European Federation of Pharmaceutical Branches and Associations (EFPIA) Code voor de openbaarmaking van betalingen van farmaceutische bedrijven aan zorgverleners en zorgorganisaties.

Begin 2016 is GSK gestopt met het betalen van zorgverleners voor het houden van presentaties over onze medicijnen en vaccins voor een publiek van voorschrijvers of zij die voorschrijven kunnen beïnvloeden. We zijn op dat moment ook gestopt met het doen van directe betalingen aan zorgverleners voor hun aanwezigheid bij medische congressen. Deze wereldwijde wijzigingen die GSK doorgevoerd heeft, gaan verder dan de codes die binnen de branche gehanteerd worden. We willen hiermee voorkomen dat bij patiënten de indruk zou kunnen ontstaan dat ze een medicijn voorgeschreven krijgen om andere redenen dan dat het het beste voor hen is.

Samenwerking met zorgverleners en zorginstellingen blijft belangrijk. GSK werkt samen met zorgverleners op het gebied van niet-promotionele activiteiten, zoals klinisch onderzoek. We zijn ook gestart met nieuwe manieren om informatie bij zorgverleners te brengen, zoals digitale en real-time toepassingen die zorgen dat medische informatie makkelijker beschikbaar is.

Met de EFPIA Code zijn de betalingen uit 2015 voor het eerst op 30 juni 2016 openbaar gemaakt. Dit waren betalingen op individuele naam-basis die in 2015 gedaan werden aan zorgverleners en zorginstellingen en die verband houden met medicijnen (in uitzonderingsgevallen gebeurt dit op geaggregeerd niveau). We volgen dezelfde procedure voor de openbaarmaking van de gegevens van 2016 die per 30 juni 2017 openbaar gemaakt worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze openbaarmaking een beter begrip ontstaat voor de manier waarop farmaceutische bedrijven samenwerken met zorgverleners en zorgorganisaties. We willen hiermee het vertrouwen vergroten en begrip creëren voor hoe en waarom we, in het belang van de patiënt, samenwerken met zorgprofessionals aan de duurzame verbetering van gezondheidszorg. Meer informatie over onze aanpak van de EFPIA Code, onze leidende rol op het gebied van branchehervormingen en het belang van samenwerking met zorgverleners en zorgorganisaties vindt u hieronder en meer gedetailleerd [hier].

Onze openbaarmaking voor Nederland

De link hieronder leidt naar de openbaarmaking van Nederland, in lijn met de EFPIA Code en de Code Reclame Geneesmiddelen, en naar een notitie over de methodologie die is gebruikt voor de data in het rapport.

Betalingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn geen onderdeel van het Transparantieregister en worden daarom voor GSK Nederland afzonderlijk vermeld.

Transparantieregister

Jaar                              EFPIA Research Aggregate Disclosure Report
2016 PDF
Voorgaande jaren                                
2015 PDF

Voor mediavragen neemt u contact op met media@gsk.nl   of  +31 306938100.

Onze aanpak voor de invoering van de EFPIA Code en betalingen aan zorgverleners.

Vanaf 1 januari 2016 zijn we wereldwijd gestopt met het betalen van externe zorgverleners voor het spreken over onze geneesmiddelen en vaccins. Betalingen die voor die tijd gedaan zijn, zijn terug te vinden in de openbaarmaking van 2015. Bij samenwerking met zorgverleners voor non-promotionele activiteiten passen wij een “geen toestemming voor openbaarmaking, geen contract”- beleid toe, zodat openbaarmaking op individueel niveau kan plaatsvinden. Hiermee komen we ons commitment aan de EFPIA Code na. Dit betekent:

  • Waar openbaarmaking op individuele basis gewenst is, gaan we actief achter de benodigde toestemming aan van elke zorgverlener waarmee we samenwerken.
  • We werken niet samen met zorgverleners die deze toestemming niet willen geven. Wanneer er toestemming is gegeven door een zorgverlener, maar die vervolgens weer wordt ingetrokken, dan werken we gedurende een jaar niet samen aan activiteiten die vallen onder de individuele openbaarmaking.

We blijven met zorgverleners samenwerken aan niet-promotionele activiteiten, zoals klinisch onderzoek en advies over klinische relevantie en communicatie van de resultaten van ons onderzoek. Ook werken we samen om nieuwe onderzoeksgebieden te identificeren, omdat deze samenwerking essentieel is om ervoor te zorgen dat de medicijnen die we ontwikkelen, aansluiten op patiëntenbehoeftes.

Lees hier hoe de openbaarmaking van betalingen aan zorgverleners al gezorgd heeft voor positieve effecten in Europa.

We werken ook aan de publicatie van wereldwijde cijfers van betalingen aan zorgverleners voor activiteiten zoals advies en klinisch onderzoek op een geaggregeerd niveau. In veel landen buiten Europa, zoals Australië, Japan en de Verenigde Staten, publiceren we deze gegevens al. Lees hier over onze betalingen aan zorgverleners in de VS, Europa en de rest van de wereld. We blijven ons inzetten voor meer transparantie in andere landen en ondersteunen brancheorganisaties en overheden die specifieke richtlijnen voor openbaarmaking vaststellen.

Back to top