Slovakia

Please select...

Disclosure of transfers of value to healthcare professionals in the Slovak Republic

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully endorse the Code of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) on the disclosure of transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations. We also, respect the legislation of the Slovak Republic, including laws imposing the obligation to publicly disclose transfers of value to healthcare professionals and healthcare providers.   

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses. These changes at GSK are global and go further than the current industry codes. We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what it is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Under the EFPIA Code, the first disclosures – of payments made during 2015 – were made by 30 June 2016: these were disclosed transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. disclosed its transfers of value (financial and non-financial benefits, sponsoring and grants) for 2016 in the website of the National Healthcare Information Centre (NCZI).

The disclosure obligation arises from the Act No 362/2011 on medicinal products and medical devices.  We are following the same process for disclosures of 2016 data of which all disclosures must be made by 30 June 2017.

With regard to the regular (semi-annual) public disclosure of transfers of value on the NCZI portal, the EFPIA Code disclosure contains only those transfers of values for 2016 that were not published for the purposes of the said Act.

We believe that the disclosures will help to enhance the understanding of the cooperation of the pharmaceutical industry with healthcare professionals and healthcare facilities. We have implemented measures that aim to improve trust. We wish to help the public to understand how GSK is cooperating with healthcare professionals in the interest of patients and of better healthcare. Please, look below for more information about our approach to the EFPIA Code and our proposals for improvement of industry practices, and about the meaning of our partnership with healthcare professionals and healthcare facilities; further details are available here.

For our disclosures of payments made in the Slovak Republic refer here.

The link below will provide you with information about our public disclosures made in the Slovak Republic in accordance with the EFPIA Code and the AIFP Code, and the industry’s methodological guideline for public disclosures.

Year

Report

Methodological Note

2016 PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF

Please Note: Due to a change in local requirements, Slovakia will only a publish a delta report for 2016 data that includes TOVs that are not being covered by our local member association.

Contact - EFPIA Administrator: monika.m.obitkova@gsk.com

Media contact: sk.media@gsk.com

Additional information:

Our approach to the implementation of the EFPIA Code and to payments to healthcare professionals

Since 1 January 2016, GSK stopped any payments to external healthcare professionals worldwide for speaking about our prescription medicines or vaccines, while payments made before that date will be visible after the disclosure. When working with external healthcare professionals, we consistently request any collaboration to be based on a contract in order to enable and promote the public disclosure on an individual basis and to fulfil our commitments regarding the EFPIA Code.

We continue the collaboration with healthcare professionals for consideration in activities of a non-promotional nature, including the leading of clinic trials and clinical-level advising, and appropriate communication of the results of our research. Also, we together with healthcare professionals continue to work to identify new areas of research: such interactions are an essential part of our approach towards medicine meeting patients’ needs.

The disclosure for 2015 is more extensive than that for 2016 since transfers for 2015 included, for instance, payments of travel expenses and registration charges connected with participation in medical congresses or fees paid to healthcare professionals for speaking at or chairing meetings. We also disclose sponsoring and grants for healthcare facilities.     

Zverejnenie platieb zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike

V posledných rokoch spoločnosť GSK pozmenila tradičný model práce farmaceutických spoločností a zaviedla niekoľko vylepšení v spôsobe, akým v tomto odvetví vykonávame obchodnú činnosť. Tieto vylepšenia majú za cieľ splniť zvyšujúce sa nároky spoločnosti na transparentné konanie  firiem aj jednotlivcov. Zmeny sa týkajú vzťahov medzi naším odvetvím a zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) alebo zdravotníckymi organizáciami (ZO) s cieľom viesť všetky tieto interakcie s integritou a transparentnosťou.  

Plne podporujeme Kódex Európskej asociácie farmaceutického priemyslu (EFPIA), týkajúci sa zverejňovania platieb farmaceutického priemyslu zdravotníckym pracovníkom (ZP) a zdravotníckym zariadeniam. Zároveň rešpektujeme právne predpisy Slovenskej republiky vrátane právnych noriem, ktoré ustanovujú povinnosť zverejňovať prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Od začiatku roka 2016 spoločnosť GSK neposkytuje platby zdravotníckym pracovníkom za ich prednášky o našich liekoch na predpis alebo vakcínach pre lekárov, ktorí ich predpisujú alebo na ich predpisovanie majú vplyv. Spoločnosť GSK súčasne prestala poskytovať finančnú podporu priamo jednotlivým zdravotníckym pracovníkom s na zabezpečenie účasti na odborných lekárskych podujatiach. Tieto zmeny v GSK sa udiali v celosvetovom meradle a idú nad rámec aktuálnych platných kódexov pre farmaceutický priemysel. Chceme medzi pacientmi znížiť možnosť vytvárania dojmu, že  sú im lieky predpisované z dôvodov iných ako čo najlepšej liečby ich ochorení.

Spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami má aj naďalej dôležitý význam. Spoločnosť GSK spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami na nepropagačných aktivitách, ako je napríklad klinický výskum. Taktiež sme zaviedli nový spôsob poskytovania informácií ZP, a to zavedením digitálnych aplikácií a aplikácií operujúcich v reálnom čase, aby sme zlepšili šírenie zdravotníckych informácií.

Podľa kódexu Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) boli platby, poskytnuté v roku 2015, zverejnené  do 30.6.2016: išlo o zverejnenie poskytnutia prevodov hodnôt uskutočnených v roku 2015 zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám v súvislosti s liekmi na predpis, a to s uvedením jednotlivých mien príjemcov (ako súhrnnú sumu iba výnimočne). Spoločnosť  GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. zverejnila uskutočnené prevody hodnôt (finančné a nefinančné benefity, sponzoring a granty) za rok 2016 na internetovej stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Táto povinnosť zverejniť tieto údaje vyplýva zo zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Dodržiavame rovnaký proces pri zverejňovaní údajov z roku 2016, ktoré musia byť zverejnené do 30.6.2017.

Vzhľadom na pravidelné zverejňovanie prevodov hodnôt na portáli NCZI (polročne) obsahuje zverejnenie prevodov hodnôt podľa Kódexu EFPIA len tie prevody hodnôt za rok 2016, ktoré neboli zverejnené doteraz už podľa zákona.

Sme presvedčení, že zverejnené údaje prispejú k lepšiemu pochopeniu spolupráce farmaceutického priemyslu so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi zariadeniami. Zaviedli sme opatrenia, prostredníctvom ktorých usilujeme aj o nárast dôvery. Máme záujem na tom, aby verejnosť chápala, ako a prečo GSK v záujme pacientov a zlepšovania zdravotnej starostlivosti spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi. Ďalšie informácie o našom prístupe ku Kódexu EFPIA, o našich návrhoch na zlepšenie postupov v odbore a o význame nášho partnerstva so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi zariadeniami môžete nájsť nižšie; detailnejšie informácie sú k dispozícii tu. 

Naše údaje o platbách v Slovenskej republike nájdete tu.

Doleuvedený link Vám poskytne informácie o zverejnení v Slovenskej republike v súlade s EFPIA Kódexom a AIFP Kódexom ako aj o metodologickom pokyne, použitom pre zverejnenie údajov v reporte.

Rok

Report

Metodologický pokyn

2016 PDF PDF
Predchádzajúci rok (roky) 
2015 PDF PDF

Kontakt: EFPIA administrátor: monika.m.obitkova@gsk.com

Kontakt pre médiá: sk.media@gsk.com

Doplnkové informácie:

Náš prístup k implementácii EFPIA kódexu a platbám zdravotníckym profesionálom

Počnúc 1. januárom 2016 sme ukončili na celom svete akékoľvek platby externým zdravotníckym pracovníkom za to, že hovorili o našich liekoch na predpis alebo o vakcínach, hoci  platby realizované pred týmto termínom budú viditeľné vo zverejnení. Pri práci s externými zdravotníckymi  pracovníkmi sme dôslední  pri vyžadovaní spolupráce na základe kontraktu, aby sme umožnili a podporili zverejnenie na individuálnom princípe a následne naplnili naše záväzky v súvislosti s Kódexom EFPIA.

Pokračujeme v honorovanej spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi na nepromočných aktivitách. Tie zahŕňajú aj vedenie klinického výskumu a vyhľadanie poradenstva na klinickej úrovni a príslušnej komunikácii výsledkov nášho výskumu. Rovnako pokračujeme spolu s lekármi v identifikovaní nových oblastí výskumu: tieto interakcie sú esenciálnou súčasťou nášho prístupu, v ktorom medicína napĺňa potreby pacienta.

Údaje zverejnené za rok 2015 sú obsiahlejšie ako zverejnenie za rok 2016, keďže prevody za rok 2015 zahŕňali napríklad úhrady cestovných a registračných poplatkov spojených s účasťou na lekárskych kongresoch, honoráre zdravotníckym pracovníkom za prednášky alebo za výkon funkcie predsedajúceho na zasadnutiach. Zverejňujeme aj sponzoring a granty poskytnuté zdravotníckym zariadeniam.

Back to top