Sweden

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Sweden

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.  

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses (In Sweden, this change occurred 1 January 2015 in line with LIF’s ethical rules).

These changes at GSK are global and go further than the current industry codes. We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what it is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Under the EFPIA Code, the first disclosures – of payments made during 2015 – were made by 30 June 2016: these were disclosed transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). We are following the same process for disclosures of 2016 data of which all disclosures must be made by 30 June 2017.

We believe these disclosures will help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCPs and HCOs. Given the measures GSK has put in place we seek to increase confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions for the sustainable improvement of healthcare and in the best interests of patients. More information on our approach to the EFPIA code, how are leading improvements to industry practices, and the importance of our partnerships with HCPs and HCOs can be found below, and is set out in greater detail.

Our disclosures for Sweden

The links below will take you to our disclosures for Sweden in line with the EFPIA code and the ethical rules for the pharmaceutical industry by the Swedish Association of the Pharmaceutical Industry (LIF), and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact Stefan Frenning, Head External Affairs & Market Access
stefan.t.frenning@gsk.com, +46 70 563 82 45.

Our approach to implementing the EFPIA Code and HCP payments

By 1 January 2016, we ended in all parts of the world any payments to external HCPs to speak about our prescription medicines and vaccines although payments before this date are reflected in the 2015 disclosures. For work with external HCPs, which now entails non-promotional activities only, we have applied a “no disclosure consent, no contract” policy to enable and drive disclosure at an individual level and therefore fulfil our commitment to the EFPIA code. This means:

  • Where individual-named disclosure is required under the EFPIA Disclosure Code we will actively seek the necessary consent from each HCP with whom we work.
  • We will not work with HCPs where consent is not given. Where consent is given but subsequently withdrawn we will not then work with that HCP on activities covered by individual disclosure for a period of one year.

We will continue to work with HCPs for non-promotional activities including conducting clinical research and seeking advice on clinical relevance and appropriate communication of the results of our research, as well as identifying new research areas, as these interactions are an essential part of how we ensure medicines we develop meet patients’ needs.

Find out how disclosing information on payments to doctors has already had positive effects in Europe.

We also continue to work towards publishing global figures at an aggregate level for payments to HCPs, for activities such as advisory services and clinical research. In many countries outside Europe we already publish payments to HCPs – for example, in Australia, Japan and the US. Find out more about our payments to HCPs in the USA, Europe and the rest of the world on the other pages within this section. We will continue to support and work towards increased transparency in other countries as industry associations and/or governments establish specific guidelines for disclosure.

Publicering av betalningar till HCP i Sverige

Under de senaste åren har GSK utmanat den traditionella kommersiella modellen för läkemedelsföretag med branschledande förbättringar kring hur vi gör affärer. Våra förbättringar syftar till att möta samhällets växande förväntningar på organisationer och individer att agera transparent. Detta inkluderar relationer mellan vår bransch och sjukvårdspersonal (HCP) eller vårdorganisationer (HCOs) så att alla dessa interaktioner sker med integritet och öppenhet.

Vi stöder till fullo European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) kod om publicering av enskilda värdeöverföringar från läkemedelsföretag till sjukvårdspersonal och vårdorganisationer.

Från och med 1 januari 2016 slutade GSK betala HCPs för att föreläsa om våra receptbelagda läkemedel och vacciner för publik som kan förskriva eller har inflytande på förskrivning. Sedan januari 2016 har GSK även globalt slutat att ge ekonomiskt stöd direkt till enskilda HCP för att delta på medicinska kongresser (i Sverige skedde denna förändring 1 jan 2015 i linje med LIFs etiska regler).

Dessa förändringar är globala inom GSK och går längre än nuvarande existerande branschkoder. Vi vill minimera risken att patienter kan misstänka att de kanske ordineras ett läkemedel av någon annan anledning än vad som är rätt för deras sjukdomstillstånd.

Samarbetet med HCP och HCOs fortsätter att vara viktigt. GSK fortsätter att arbeta med sjukvårdspersonal i icke-marknadsförande syfte, som till exempel klinisk forskning. Vi har också infört nya sätt att leverera information till HCP, introducerat digitala och realtidsprogram för att förbättra leverans av medicinsk information.

Enligt koden har EFPIAs medlemsföretag i hela Europa, inklusive GSK, förbundit sig att senast 30 juni 2016 på individnivå publicera de värdeöverföringar som gjordes under 2015 till sjukvårdspersonal och HCOs i samband med receptbelagda läkemedel (aggregerad ersättning endast som undantag). Vi följer samma process för publicering av värdeöverföringar gjorda 2016 och förbinder oss att senast den 30 juni 2017 publicera data.

Vi tror att publicering av värdeöverföringarna kommer att bidra till att skapa en bättre förståelse för hur läkemedelsindustrin arbetar med sjukvårdspersonal och HCOs. De åtgärder GSK har infört strävar efter att öka förtroendet för och förståelsen för hur och varför vi arbetar med vårdyrken för en hållbar förbättring av vården och i patientens intresse. Mer information om vår inställning till EFPIA-koden, hur vi är ledande inom förbättringar av branschpraxis, och betydelsen av våra partnerskap med sjukvårdspersonal och HCOs kan hittas nedan och beskrivs mer i detalj här.

Våra upplysningar för Sverige

Länkarna nedan tar dig till vår publicerade data för Sverige i linje med EFPIA-koden och Läkemedelsindustriföreningens (LIF) etiska regelverk (LER), samt information om den metod som användes för att ställa ut datan i rapporten.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF N/A

Pressfrågor: Vänligen kontakta: Stefan Frenning, Head External Affairs & Market Access

mailto:stefan.t.frenning@gsk.com, +46 70 563 82 45.

Vår strategi för att implementera EFPIA-koden och HCP-betalningar

Den 1 januari 2016 slutade vi världen över att betala externa HCP för att föreläsa om våra receptbelagda läkemedel och vacciner, även om betalningar före detta datum återspeglas i publiceringen av 2015-års siffror. För samarbete med externa HCP, som nu endast innebär icke-marknadsföringsaktiviteter, har vi tillämpat en "inget samtycke, inget kontrakt"-policy för att driva publicering på individnivå och därmed uppfylla vårt åtagande till EFPIA-koden. Det betyder:

  • Om enskild namngiven publicering krävs enligt EFPIA Disclosure Code kommer vi aktivt söka nödvändigt samtycke från varje HCP som vi samarbetar med.
  • Vi kommer inte att samarbeta med HCP där samtycke inte ges. Om tillstånd ges, men senare dras tillbaka kommer vi inte samarbeta med denna HCP gällande aktiviteter som omfattas av enskilda publiceringar under en period av ett år.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med HCP gällande icke-marknadsföringsrelaterade aktiviteter, som att bedriva klinisk forskning och att söka råd om klinisk relevans och lämplig kommunikation kring resultaten av vår forskning samt att identifiera nya forskningsområden, eftersom dessa interaktioner är en viktig del av hur vi säkerställer att de läkemedel vi utvecklar möter patienternas behov.

Läs mer om hur publicering av betalningar till läkare redan har haft positiva effekter i Europa.

Vi fortsätter också att arbeta för att publicera globala siffror på en aggregerad nivå för betalningar till sjukvårdspersonal, för aktiviteter som rådgivning och klinisk forskning. I många länder utanför Europa publicerar vi redan betalningar till sjukvårdspersonal - till exempel i Australien, Japan och USA. Läs mer om våra betalningar till sjukvårdspersonal i USA, Europa och resten av världenVi kommer att fortsätta att stödja och arbeta för ökad insyn i andra länder där branschföreningar och/eller regeringar fastställer särskilda riktlinjer för offentliggöranden.

Back to top