Lithuania

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Lithuania

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.  

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses. These changes at GSK are global and go further than the current industry codes. We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what it is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Under the EFPIA Code, the first disclosures – of payments made during 2015 – were made by 30 June 2016: these were disclosed transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). We are following the same process for disclosures of 2016 data of which all disclosures must be made by 30 June 2017.

We believe these disclosures will help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCP community and HCOs. Given the measures GSK has put in place we seek to increase society’s confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions for the sustainable improvement of healthcare and in the best interests of patients. More information on our approach to the EFPIA code, how we are leading improvements to industry practices, and the importance of our partnerships with HCPs and HCOs can be found below, and is set out in greater detail.

Our disclosures for Lithuania

The links below will take you to our disclosures for Lithuania in line with the EFPIA code and the Disclosure Code of the Innovative Pharmaceutical Industry Association of Lithuania and the Association of Pharmaceuticals Producers, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact Sviesuole Navasinskiene, Communications Specialist, email: Sviesuole.x.navasinskiene@gsk.com

Our approach to implementing the EFPIA Code and HCP payments

Since 1 January 2016, we ended in all parts of the world any payments to external HCPs to speak about our prescription medicines and vaccines although payments before this date are reflected in the 2015 disclosures.

We will continue to work with HCPs for non-promotional activities including conducting clinical research and seeking advice on clinical relevance and appropriate communication of the results of our research, as well as identifying new research areas. We believe that these interactions are an essential part of how we ensure medicines we develop meet patients’ needs.

Find out how disclosing information on payments to doctors has already had positive effects in Europe.

We also continue to work towards publishing global figures at an aggregate level for payments to HCPs, for activities such as advisory services and clinical research. In many countries outside Europe we already publish payments to HCPs – for example, in Australia, Japan and the US. Find out more about our payments to HCPs in the USA, Europe and the rest of the world on the other pages within this section. We will continue to support and work towards increased transparency in other countries as industry associations and/or governments establish specific guidelines for disclosure.

Mokėjimų, atliktų sveikatos priežiūros specialistams Lietuvoje, atskleidimas

Pastaraisiais metais bendrovė GSK farmacijos sektoriuje ėmėsi veiklos pokyčių,  tapusių iššūkiu  tradiciniam  komercinės veiklos  modeliui.  GSK  patobulinimų tikslas – atliepti augančius  visuomenės lūkesčius dėl skaidrios organizacijų ir asmenų veiklos. Tai apima ir  farmacijos įmonių  bei  sveikatos priežiūros specialistų (SPS) arba sveikatos priežiūros organizacijų (SPO) santykius,  siekiant užtikrinti, kad  šis bendradarbiavimas būtų sąžiningas ir skaidrus.

Visapusiškai remiame Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. EFPIA) kodekso dėl informacijos apie farmacijos kompanijų perleistas vertes sveikatos priežiūros specialistams ir organizacijoms atskleidimo nuostatų įgyvendinimą.

Nuo 2016 m. bendrovė GSK nutraukė mokėjimus sveikatos priežiūros specialistams už pasisakymus  renginių metu apie mūsų receptinius vaistus ar vakcinas, įskaitant ir mokėjimus vaistus skiriantiems ar  įtakos jų skyrimui turintiems specialistams. Taip pat,  GSK nebeteikia tiesioginės finansinės paramos atskirų SPS dalyvavimui medikų kongresuose. Šiuos pokyčius bendrovė  įgyvendina  pasauliniu mastu, be to jie yra  platesni, nei reikalauja dabartiniai farmacijos pramonės kodeksai. Siekiame išsklaidyti klaidingas  pacientų abejones, kad vaistas jiems galimai yra skiriamas dėl kokių nors kitų priežasčių, nei  jų sveikatos būklė.

Bendradarbiavimas su SPS bei  SPO ir toliau išlieka mums svarbia sritimi. Dirbame su specialistais ir organizacijomis  vykdydami nereklaminę veiklą, kaip pvz.  klinikiniai tyrimai. Pradėjome naudoti  naujus informacijos pateikimo specialistams būdus   – skaitmeninius realaus laiko komunikacijos kanalus.

Remiantis  EFPIA kodekso nuostatomis, pirmąkart informacija apie 2015 m. atliktus mokėjimus buvo publikuota   2016 m. birželio 30 d.  Šiais metais duomenys už  2016 metus bus publikuoti  iki 2017 m. birželio 30 d.

Tikime, kad atskleisti duomenys padės geriau suprasti, kaip farmacijos pramonė bendradarbiauja su medicinos darbuotojų bendruomene ir sveikatos priežiūros organizacijomis. Siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą ir supratimą, kaip ir kodėl dirbama su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, bendrovė  ėmėsi šių pokyčių, kad galėtų užtikrinti  sveikatos priežiūros paslaugų gerinimą pacientų labui. Išsamesnė informacija apie GSK  požiūrį į EFPIA kodekso įgyvendinimą, apie tai, kaip mes tobuliname sektoriaus darbo praktiką, bei apie bendradarbiavimo  su SPS ir SPO svarbą pateikta toliau tekste apačioje, o  išsamiau apžvelgta čia.

Duomenų atskleidimo ataskaita Lietuvoje

Toliau tekste esančios nuorodos nukreips Jus į GSK duomenų  atskleidimo informaciją Lietuvoje  pagal EFPIA kodeksą ir Lietuvos Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos ir Vaistų gamintojų asociacijos Atskleidimo kodeksą bei į pastabas dėl metodikos, taikytos duomenų pateikimui ataskaitoje (metodologinis pranešimas).

Metai

Ataskaita

Metodologinis pranešimas

Infografikas

2016 PDF PDF PDF
Ankstesni metai 
2015 PDF PDF N/A

Kontaktai žiniasklaidai: komunikacijos specialistė Šviesuolė Navašinskienė, el. pašto adresas: Sviesuole.x.navasinskiene@gsk.com

Mūsų požiūris į EFPIA kodekso įgyvendinimą ir mokėjimus SPS

Nuo 2016 m.  sausio 1 d.  visose pasaulio šalyse nutraukėme mokėjimus  SPS už pasisakymus apie mūsų receptinius vaistus ir vakcinas.   Mokėjimai, atlikti iki nurodytos dienos, yra įtraukti į  2015 m. duomenų atskleidimo ataskaitą.

Toliau bendradarbiausime su SPS vykdydami nereklaminę veiklą, įskaitant klinikinius tyrimus ir konsultacijas apie mūsų atliekamų tyrimų rezultatų klinikinę svarbą ir tinkamą rezultatų paskelbimą, bei nustatydami naujas tyrimų sritis. Manome, kad  šis bendravimas yra esminė darbo, skirto užtikrinti, jog mūsų kuriami vaistai atitiktų pacientų poreikius, dalis.

Sužinokite apie teigiamą mokėjimų  gydytojams informacijos  atskleidimo poveikį Europoje.

Toliau sieksime  skelbti apibendrintus duomenis apie mokėjimus SPS.    Australijoje, Japonijoje ir JAV mokėjimų SPS informaciją jau paskelbėme anksčiau. Susipažinkite su informacija apie mūsų atliktus mokėjimus JAV, Europoje ir kitose šalyse kituose šio skyriaus puslapiuose. Toliau remsime ir sieksime  didesnio skaidrumo  remdamiesi konkrečiomis farmacijos sektoriaus  asociacijų  ir (arba) šalių vyriausybių rekomendacijomis dėl  informacijos atskleidimo.

Back to top