Poland

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Poland

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.  

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time, GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses (these changes were introduced to Poland from 2014 so that the HCP related disclosures we make concern only transfers of value made as a result of non-promotional activities).

We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Under the EFPIA Code, the first disclosures – of payments made during 2015 – were made by 30 June 2016: these were disclosed transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). We are following the same process for disclosures of 2016 data of which all disclosures must be made by 30 June 2017.

We believe these disclosures will help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCP community and HCOs. Given the measures GSK has put in place we seek to increase society’s confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions for the sustainable improvement of healthcare and in the best interests of patients. More information on our approach to the EFPIA code, how we are leading improvements to industry practices, and the importance of our partnerships with HCPs and HCOs can be found below, and is set out in greater detail.

Our disclosures for Poland

The links below will take you to our disclosures for Poland in line with the EFPIA code and the Disclosure Code of the Innovative Pharmaceutical Industry Association of Poland, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact Urszula Karniewicz, External Communications, Urszula.m.karniewicz@gsk.com

Our approach to implementing the EFPIA Code and HCP payments

Since 1 January 2016, we ended in all parts of the world any payments to external HCPs to speak about our prescription medicines and vaccines although payments before this date are reflected in the 2015 disclosures.

We will continue to work with HCPs for non-promotional activities including conducting clinical research and seeking advice on clinical relevance and appropriate communication of the results of our research, as well as identifying new research areas. We believe that these interactions are an essential part of how we ensure medicines we develop meet patients’ needs.

Find out how disclosing information on payments to doctors has already had positive effects in Europe.

We also continue to work towards publishing global figures at an aggregate level for payments to HCPs, for activities such as clinical research. In many countries outside Europe we already publish payments to HCPs – for example, in Australia, Japan and the US. Find out more about our payments to HCPs in the USA, Europe and the rest of the world on the other pages within this section. We will continue to support and work towards increased transparency in other countries as industry associations and/or governments establish specific guidelines for disclosure.

Upublicznienie świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce

Od kilku lat GSK stawia wyzwanie tradycyjnemu rozumieniu modelu biznesowego firm farmaceutycznych, dokonując, pionierskich na tle branży, zmian w sposobie prowadzenia działalności. Jest to odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczne dotyczące przejrzystości w działaniach organizacji i jednostek. Dotyczy to także relacji firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (HCO), tak, by były one uczciwe i transparentne.

W pełni popieramy Kodeks Przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), dotyczący świadczeń przekazywanych przez firmy farmaceutyczne na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia. 

Od początku 2016 roku firma GSK globalnie zaprzestała odpłatnego angażowania Przedstawicieli Zawodów Medycznych do prowadzenia podczas naszych wydarzeń wykładów na temat naszych leków na receptę lub szczepionek, skierowanych do osób, które mogą przepisywać lub wpływać na preskrypcję leków. Zaprzestaliśmy także sponsorowania indywidualnego udziału lekarzy w konferencjach naukowych (GSK w Polsce wprowadziła opisaną wyżej zmianę w 2014 roku, więc upublicznione przez GSK świadczenia na rzecz Przedstawicieli Zawodów Medycznych dotyczą wyłącznie świadczeń związanych z aktywnościami o charakterze niepromocyjnym). Chcemy ograniczyć potencjalną percepcję pacjentów, że lek mógłby być im przepisany z innego powodu niż ten wynikający z ich stanu zdrowia.

Współpraca z HCP i HCO jest wciąż istotna. GSK współpracuje z HCP i HCO przy aktywnościach o charakterze niepromocyjnym, takich jak badania kliniczne. Wprowadziliśmy również nowe metody dostarczania Przedstawicielom Zawodów Medycznych informacji, wdrażając cyfrowe aplikacje działające w czasie rzeczywistym, by usprawnić proces dostarczania informacji medycznej.

W ramach Kodeksu Przejrzystości, pierwsze upublicznienie świadczeń przekazanych w 2015 r.  miało miejsce do 30 czerwca 2016 r.: były to świadczenia przekazane w 2015 r. na rzecz Przedstawicieli Zawodów Medycznych i Organizacji Ochrony Zdrowia, w powiązaniu z lekami na receptę, na poziomie indywidualnym dla każdej osoby (dane ujawniane są w formie zagregowanej jedynie w drodze wyjątku). Ten sam proces jest stosowany do upublicznienia danych za 2016 r., co nastąpi do 30 czerwca 2017 r.

Jesteśmy przekonani, że ujawnienie powyższych danych pozwoli lepiej zrozumieć współpracę branży farmaceutycznej z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) i organizacjami ochrony zdrowia (HCO). Kroki podjęte przez GSK wskazują, że jako firma dążymy do zwiększenia zaufania społecznego i zrozumienia, że sposób i przyczyna, dla której współpracujemy ze środowiskiem medycznym, mają na celu zrównoważony rozwój opieki zdrowotnej i jak najlepszy interes pacjenta. Więcej informacji o naszym podejściu do Kodeksu Przejrzystości EFPIA oraz o tym, jak dążymy do zmian w praktykach branżowych, a także o istotności współpracy z Przedstawicielami Zawodów Medycznych i Organizacjami Ochrony Zdrowia mogą Państwo znaleźć tutaj.

Upublicznianie świadczeń w Polsce

Klikając w poniższe linki mogą Państwo zapoznać się z informacjami ujawnianymi przez GSK w Polsce, zgodnie z Kodeksem EFPIA oraz Kodeksem Przejrzystości stowarzyszenia INFARMA, a także notę metodologiczną, zawierającą informacje dotyczące interpretacji Kodeksu Przejrzystości.

Rok

Raport

Nota metodologiczna

Infografika

2016 PDF PDF PDF

Poprzednie lata

2015 PDF PDF N/A

Zapytania od mediów: Urszula Karniewicz urszula.m.karniewicz@gsk.com

Podejście do Kodeksu Przejrzystości EFPIA i płatności na rzecz Przedstawicieli Zawodów Medycznych

Od 1 stycznia 2016 roku GSK na całym świecie zaprzestało odpłatnego angażowania Przedstawicieli  Zawodów Medycznych do prowadzenia wykładów na temat naszych leków na receptę lub szczepionek, jednakże świadczenia ujawnione w raporcie dotyczą roku 2015.

Będziemy kontynuowali współpracę z Przedstawicielami Zawodów Medycznych w ramach aktywności o charakterze niepromocyjnym, w tym prowadzeniu badań klinicznych, zasięganiu porady na temat znaczenia klinicznego i odpowiedniego komunikowania wyników naszych badań, jak i identyfikacji nowych obszarów badawczych. Wierzymy, że taka współpraca jest niezbędna do opracowywania leków, jakie odpowiadają potrzebom pacjentów.

Tu mogą Państwo dowiedzieć się o pozytywnych następstwach zachowania przejrzystości w relacjach firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym w Europie.

Dążymy również do publikowania danych na poziomie zagregowanym na rzecz HCP, za aktywności takie jak  badania kliniczne. W wielu krajach poza Europą już od dawna ujawniamy szczegóły płatności na rzecz HCP – między innymi w Australii, Japonii i Stanach Zjednoczonych. W innych zakładkach znajdą Państwo więcej informacji na temat płatności dokonywanych przez nas na rzecz HCP ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz pozostałych krajów. W dalszym ciągu będziemy dążyć do zwiększenia przejrzystości na innych rynkach, w miarę opracowywania przez władze ustawodawcze lub stowarzyszenia branżowe konkretnych wytycznych dotyczących upubliczniania zakresu współpracy pomiędzy branżą farmaceutyczną a środowiskiem medycznym.

Back to top