Skip to Content Skip to Search

Slovensko

Na Slovensku sa spoločnosť GSK sústredí na to, aby čo najväčšiemu množstvu pacientov priniesla inovatívne lieky, vakcíny a voľnopredajné produkty. Našou misiou je zabezpečiť lieky dostupné pre slovenských pacientov a umožniť im byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Na Slovensku sme známi ako výrobná a zároveň marketingová organizácia, ktorá zahŕňa Pharmaceuticals (lieky na predpis) & Vaccines (očkovacie látky), Consumer Healthcare a Global Manufacturing Site (výrobný závod GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.).

V Bratislave sú divízie Pharmaceuticals & Vaccines, Consumer Healthcare). V meste Levice má GSK závod na výrobu zubných pást a ústnej hygieny (napr. Sensodyne a Parodontax)

Naša spoločnosť opakovane získala ocenenie Via Bona za počiny v oblasti Corporate Social Responsibility (CSR). Je to ocenenie našim snahám v oblasti zodpovedného podnikania. Naše hodnoty a očakávania sú v centre všetkého, čo robíme a pomáhajú nám uskutočňovať výnimočné veci pre našich pacientov a zákazníkov.

Liečivá a vakcíny

GSK Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

Tel: 02/4826 1111
Fax: 02/4826 1110
Email: recepcia.sk@gsk.com

Nahlásenie možných vedľajších účinkov
Email: sk-safety@gsk.com

Produkty starostlivosti o zdravie

GSK Consumer Healthcare Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

Tel: 02/4826 1111
Fax: 02/4826 1110
Email: cz.info@gsk.com

Nahlásenie možných vedľajších účinkov
Email: sk-safety@gsk.com

Výrobný závod (Global Manufacturing & Supply Chain)

GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. Priemyselný park Géňa
ul. E. Sachsa 4-6
934 01 Levice
Nitriansky kraj, Slovensko

Email: lev.secretary@gsk.com

Customer relations
Email: jan.x.misik@gsk.com

Nahlásenie možných vedľajších účinkov

Naše Oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje ako GSK spracúva osobné údaje v súvislosti s Vašou otázkou, sťažnosťou alebo hlásením možného nežiaduceho účinku.

Email: sk-safety@gsk.com

Kariéra

Vyhľadajte si pracovné miesta na Slovensku

Všeobecné otázky médií

Miriam Kejzlarová, PhD.
Communications Manager for the Czech Republic & Slovak Republic
sk.media@gsk.com
miriam.m.kejzlarova@gsk.com

Zdravotnícki pracovníci

Zdravotníci v [Slovensku] môžu získať informácie o produktoch a oblastiach liečby súvisiacich s GSK navštevovaním GSKPro.

EFPIA disclosure

GSK plne podporuje Kódex Európskej federácie farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA) o sprístupňovaní individuálneho prenosu hodnoty z farmaceutických spoločností zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám. Sme presvedčení, že to pomôže lepšie porozumieť tomu, ako partneri farmaceutického priemyslu spolupracujú s HCP a HCO, a tak zvyšuje dôveru v spôsob, akým priemysel a zdravotnícke profesie spolupracujú.

Správy o zverejňovaní zverejňujeme v súlade s Kódexom EFPIA o zverejňovaní individuálnych prevodov hodnoty z farmaceutických spoločností zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám. Kliknutím sem zobrazíte našu správu o zverejnení informácií o Slovensku.

Granty a dary

GSK pravidelne dostáva žiadosti od rôznych zdravotníckych zariadení, organizácií, inštitúcií o poskytnutie účelovo viazaných finančných grantov a darov.

Dôležité: Keďže je počet týchto žiadostí veľký, nie je možné všetkým vyhovieť. Žiadosť musí predovšetkým spĺňať uvedené kritériá, aby mohlo nasledovať posúdenie žiadosti o grant alebo o dar. V prípade otázok sa prosím obracajte s otázkami mailom na sk.granty@gsk.com

Kritériá

Kritériá pre posúdenie príjemcu a predmetu grantu alebo daru

 1. Príjemcom grantu alebo daru môže byť štátna inštitúcia alebo nezisková organizácia, ku ktorým patria občianske združenia, neziskové organizácie so všeobecne prospešnou činnosťou a nadácie. Príjemcom grantu alebo daru sú aj pacientske organizácie.
 2. Príjemcom grantu alebo daru nemôže byť fyzická osoba.
 3. Príjemca musí garantovať, že jeho vnútorné kontrolné prostredie je schopné zabezpečiť využitie grantu alebo daru iba na účel, na ktorý je poskytnutý. Na zistenie tejto skutočnosti bude v prípade schválenia grantu/ daru spoločnosť GSK požadovať v lehote stanovenej v zmluve od príjemcu kópie dokladov (kópie faktúr, bločkov, kalkulácie, zmlúv a pod) preukazujúce, že finančné prostriedky z grantu alebo daru boli použité v súlade so zmluvou o poskytnutí grantu alebo daru. Z týchto dokladov musí byť zrejmé, na aký účel boli prostriedky z grantu alebo daru použité. V prípade nedodania dokladov v stanovenom termíne GSK môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie grantu alebo daru.

 4. Predmetom daru nemôžu byť lieky a vakcíny.
 5. V prípade žiadosti o grant alebo dar na vydanie publikácie odbornej literatúry je žiadateľ autor alebo koordinátor a garantom je inštitúcia.
 6. Pri hodnotení predmetu grantu alebo grantová komisia prihliada na jej účel a prínos rovnako ako na súlad s GSK stratégiou. Jednou z misií GSK je podpora starostlivosti o verejné zdravie. V súlade s touto misiou môže naša spoločnosť poskytnúť a podporiť projekty zamerané na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti zvýšením odbornosti a rozšírením vedeckého poznania.
 7. V prípade grantu GSK poskytne podporu do 25% z celkovej sumy, ktorú dostane organizácia počas svojho finančného roka. Poslaním žiadosti organizácia garantuje, že žiadaná čiastka nepresahuje 25 % príjmov za daný finanční rok.

Postup pre zaslanie žiadosti

Postup

 1. Ak chcete požiadať o grant alebo dar, stiahnite si nižšie uvedený formulár žiadosti
 2. Žiadosť musí obsahovať všetky vyplnené informácie vrátane príloh. Je nutné nás informovať o akomkoľvek prípadnom konflikte záujmov, do ktorého by sa žiadateľ dostal v prípade, že grant alebo dar od GSK dostane.
 3. Oscanovaný, vyplnený, štatutárnym zástupcom organizácie podpísaný a opečiatkovaný formulár žiadosti nám prosím odošlite v elektronickej podobe prostredníctvom emailovej adresy sk.granty@gsk.com
  POZOR! Pre hodnotenie žiadosti je nutné, aby boli riadne vyplnené všetky požadované údaje, inak bude žiadosť vrátená žiadateľovi.
 4. Žiadosť bude posudzovať grantová komisia GSK. Zaväzujeme sa žiadateľa elektronicky informovať o výsledku posúdenia žiadosti do troch mesiacov od jej doručenia.
 5. V prípade kladného rozhodnutia o poskytnutí grantu alebo daru spoločnosť GSK pripraví zmluvu o poskytnutí grantu alebo daru.

Podľa zmluvy má GSK právo zverejniť názov každého príjemcu grantu alebo daru spoločne s hodnotou, účelom grantu alebo daru a dátumom jeho poskytnutia.

 • GSK si ponecháva právo poskytnúť len časť požadovanej sumy, prípadne žiadosti nezodpovedajúce vyššie uvedeným kritériám, alebo z dôvodu vyčerpaného finančného limitu, zamietnuť.
 • Poskytnutie grantu alebo daru bude v súlade s platnou legislatívou a Etickým kódexom profesijných združení na úseku farmaceutického priemyslu.

Pacientske organizácie

Pacientske organizácie

Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči spoločnosti, prostrediu v ktorom podnikáme, ale aj voči každému jednému pacientovi. Preto sme sa zaviazali podporovať pacientske organizácie a dať tak väčšiu váhu hlasu pacientov v konštruktívnej diskusii so všetkými záujmovými skupinami v zdravotníctve. Naša spolupráca stojí na vzájomnom rešpekte a dôvere. Nevyhnutnou samozrejmosťou sú tie najvyššie štandardy etického správania a transparentnosti.

Pacientske skupiny poskytujú ľuďom podporu a informácie o tom, ako lepšie žiť s ochorením. Zastupujú názory pacientov, presadzujú zmeny, ktoré môžu zlepšiť ich prístup k efektívnej liečbe a sociálnym službám,  život či prácu. Niektoré organizácie sa dokonca aktívne podieľajú na výskume príčin, ako aj potenciálnej liečby konkrétnych chorôb.

Práve vďaka spolupráci s pacientskymi skupinami dokážeme lepšie pochopiť životy našich pacientov a ich potreby. V rámci celej Európy preto spolupracujeme so širokým spektrom pacientskych skupín v rôznych oblastiach a pomáhame im pri napĺňaní ich dôležitého poslania. V roku 2019 spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia podporila nasledovné pacientske organizácie: