Bulgaria

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Bulgaria

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Bulgaria

The links below will take you to our disclosures for Bulgaria in line with the EFPIA code and Arpharm, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017 PDF PDF PDF 
Previous year(s) 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact Vasilena Vizeva Communications Manager.
E-mail: Vasilena.k.vizeva@gsk.com  Tel: +359 2 9531034

Оповестяване на плащания към медицинските специалисти в България

Сътрудничеството между фармацевтичните компании, регулаторните агенции, медицинските специалисти, здравните организации и пациентите е от съществено значение за устойчивото подобряване на здравеопазването. Тези взаимоотношения са допринесли за откриването на много иновативни лекарства и са променили начина, по който редица заболявания оказват влияние върху нашия живот. Медицинските специалисти винаги са били и винаги ще бъдат ценни партньори на GSK. Като експерти в своята област, те ни дават научни и медицински познания от първо лице и обратна връзка относно грижата за пациентите. Това партньорство е от основно значение за развитието на медицинската наука, което спомага за посрещане на различните нужди на пациентите и общественото здраве.

Съгласно кодекса за оповестяване на EFPIA от 2016 г. компаниите-членки на EFPIA имат ангажимента да разкрият индивидуалните трансферите на стойност, които правят към медицински специалисти и дружества във връзка с лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание (само по изключение в обобщен вид). Това включва например спонсорство за пътни и регистрационни такси за посещаване на медицински конгреси, консултантски и лекторски хонорари или за модериране на срещи и грантове за медицински дружества. Трансферите на стойност, направени към медицинските специалисти и медицинските дружества за дейности, свързани с научноизследователска и развойна дейност, се оповестяват в обобщен вид.

Информацията за оповестяване на директен трансфер на стойност се публикува ежегодно на публична платформа и обхваща предходната година. Оповестяването става или на уебсайта на компанията, или на централна платформа (в някои страни), която комбинира данните от различни компании.

Нашето оповестяване за България

Линковете по-долу ще ви отведат до оповестяването за България в съответствие с кодекса на EFPIA и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) и до пояснение относно методологията, използвана за определяне на данните в доклада.

Година

доклад

методология

инфографика

2017 PDF PDF PDF 
Минала година/и
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Запитвания от медиите: Моля да се свържете с Василена Визева, Мениджър Комуникации, GSK България, e-mail: Vasilena.k.vizeva@gsk.com, тел: +3592 953 10 34

Back to top