Skip to Content Skip to Search

Bulgaria

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Bulgaria

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Bulgaria

The links below will take you to our disclosures for Bulgaria in line with the EFPIA code and ARPharM, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2021

PDF

PDF

Previous year(s) 

  

2020

PDF

PDF

2019

PDF

PDF

For media enquiries, please contact: WW.CEEurope-media@gsk.com

Оповестяване на плащанията, извършени към здравните специалисти в България

Като част от нашата глобална цел да бъдем една от най-иновативните, най-ефективните и надеждни компании в здравеопазването в света, ние се стремим да отговорим на нарастващите очаквания на обществото, да осигурим още по-голяма прозрачност на добре регулираната индустрия и да укрепим отношенията си с медицинските специалисти и здравните организации за бъдещо сътрудничество.

Съвместната работа на фармацевтичните компании, регулаторите, медицинските специалисти, здравните организации и пациентите е от съществено значение за устойчивото подобряване на здравеопазването. Тези взаимоотношения са помогнали за доставянето на много нови и иновативни лекарства и са променили начина, по който много заболявания влияят върху живота ни. Медициснките специалисти винаги са били и ще продължат да бъдат ценни партньори за GSK. Като експерти в своята област, те ни предоставят научни и медицински познания от първа ръка и обратна връзка за грижите за пациентите. Това партньорство е от основно значение за развитието на медицинската наука, като помага да се отговори на нуждите на пациентите и общественото здраве.

Съгласно Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) от 2016 г., компаниите членки на EFPIA се ангажират да оповестяват предоставянията на стойност, които извършват към медицинските специалисти и здравните организации във връзка с лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, на индивидуална основа (обединяването им при оповестяване е само по изключение). Това включва, например, спонсорства за пътувания и регистрационни такси за участие в научни конгреси; консултантски такси или такива за участие в срещи като лектор;  грантове за здравни организации. Предоставянията на стойност, направени към медицинските специалисти и здравните организации за дейности, свързани с научноизследователска и развойна дейност, се оповестяват в обобщен вид.

Информацията за оповестяване се публикува ежегодно (за предходната година) на публична платформа; на уебсайта на компанията или, в някои страни, на централна платформа, комбинираща данни от различни компании.

Нашите оповестявания за България

Линковете по-долу ще Ви отведат до оповестяванията ни за България в съответствие с Кодекса на EFPIA и ARPHARM и до бележка относно методологията, използвана за излагане на данните в доклада.

Година

доклад

методология

2021

PDF

PDF

Минала година/и

 

2020

PDF

PDF

2019

PDF

PDF

За медийни запитвания, моля, свържете се с нас на: WW.CEEurope-media@gsk.com

Back to top