Skip to Content Skip to Search

Croatia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in the Republic of Croatia

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for the Republic of Croatia

The links below will take you to our disclosures for the Republic of Croatia in line with the EFPIA code and local iF! (Innovative Pharmaceutical Initiative) codes, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2019 PDF PDF

Previous year(s) 

  

2018

PDF

PDF

2017

PDF

PDF 

Media enquiries: Please contact via E-mail: gsk.croatia-office@gsk.com or by Telephone: +385(0)1 6051 999.

Objavljivanje plaćanja izvršenih zdravstvenim djelatnicima u Republici Hrvatskoj

U sklopu svog cilja da budemo jedna od kompanija koja je najinovativnija, koja ima najbolje rezultate i u koju kupci imaju najviše povjerenja u svijetu, želimo ispuniti očekivanja društva koja se stalno mijenjaju, unijeti veću transparentnost u već dobro reguliranu industriju te ojačati svoje odnose sa zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim organizacijama za buduću suradnju.

Suradnja među farmaceutskim kompanijama, nadzornim tijelima, zdravstvenim djelatnicima, zdravstvenim organizacijama i pacijentima ključna je za održivo unapređenje zdravstvene skrbi. Zahvaljujući tim odnosima, razvijeni su brojni novi i inovativni lijekovi te je promijenjen način na koji mnoge bolesti utječu na naše živote. Zdravstveni djelatnici su uvijek bili i uvijek će biti vrijedni partneri društva GSK. Kao stručnjaci u svom području pružaju nam znanstveno i medicinsko znanje iz prve ruke, kao i jedinstveni uvid u skrb o pacijentima. To je partnerstvo od temeljne važnosti za napredak medicinske znanosti te olakšava ispunjavanje potreba pacijenata i javnog zdravstva.

Na temelju Pravila za objavu EFPIA-e, kompanije članice EFPIA-e od 2016. g. obećale su objaviti doznake svota koje uplaćuju zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim organizacijama u vezi s lijekovima na recept na način da navode pojedinačna imena (zbirni podaci isključivo u iznimnim slučajevima). To uključuje, primjerice, sponzorirana putovanja i kotizacije za medicinske konferencije, konzultantske honorare zdravstvenim djelatnicima za angažmane u svojstvu govornika ili predsjedavanje sastancima te bespovratna sredstva zdravstvenim organizacijama. Doznake svota zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim organizacijama za aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem objavljuju se u obliku zbirnog broja.

Objavljene informacije o doznakama svota objavljuju se godišnje (za prethodnu godinu) na javnoj platformi; bilo na internetskim stranicama kompanije ili, u nekim državama, na središnjoj platformi na kojoj su navedeni kombinirani podaci različitih kompanija.

Objavljivanje podataka za Republiku Hrvatsku

Poveznice u nastavku vode do naših objava informacija u Republici Hrvatskoj u skladu s Pravilima EFPIA-e i lokalnim iF! (Inovativna Farmaceutska Inicijativa) kodeksom te do metodološke napomene u vezi s izlaganjem podataka u izvješću.  

Godina

Izvješće

Metodološka napomena

2019

PDF

PDF

Prethodne godine

Izvješće

Metodološka napomena

2018

PDF

PDF

2017

PDF

PDF

Za upite medija, molimo Vas kontaktirajte e-mail: gsk.croatia-office@gsk.com ili putem telefona: +385(0)1 6051 999.

Back to top