Skip to Content Skip to Search

Czech Republic

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Czech Republic

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Czech Republic

The links below will take you to our disclosures for Czech Republic in line with the EFPIA code and AIFP, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2019 PDF PDF

Previous year(s) 

  

2018

N/A

PDF

2017

N/A

PDF

Media enquiries: Please contact Miriam Kejzlarová
E-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com 

Zveřejnění plateb odborníkům ve zdravotnictví v České republice

V rámci svého cíle stát se jednou z nejvíce inovativních, nejvýkonnějších a nejdůvěryhodnějších zdravotnických společností na světě se snažíme dostát rostoucímu očekávání veřejnosti, přinášet do již tak regulovaného odvětví více transparentnosti a posilovat vztahy s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi za účelem budoucí spolupráce.

Spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, regulačními orgány, odborníky ve zdravotnictví, zdravotnickými organizacemi a pacienty je pro neustálé zlepšování zdravotní péče nezbytná. Tyto vztahy umožnily vývoj řady nových, inovativních léčiv a změnily míru dopadu různých onemocnění na náš život. Odborníci ve zdravotnictví vždy byli a budou pro společnost GSK cennými partnery. Jako specialisté ve svých oborech nám poskytují vědecké a medicínské informace z první ruky a své jedinečné zkušenosti s péčí o pacienty. Toto partnerství je základem pokroku v medicíně jako vědeckém odvětví, umožňuje uspokojovat potřeby pacientů i veřejného zdraví.

Podle Pravidel zveřejňování převodů hodnot se společnosti, které jsou členy EFPIA, zavázaly od roku 2016 zveřejňovat převody hodnot odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím související s léky vázanými na lékařský předpis, a to na individuální, jmenovité bázi (souhrnně pouze ve výjimečných případech). Týká se to například sponzorování cest na lékařské kongresy a úhrady registračních poplatků, poplatků za konzultace s odborníky ve zdravotnictví za účelem přípravy přednášek, popř. předsednictví při zasedáních zdravotnických organizací a také poskytování grantů těmto organizacím. Převody hodnot odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím související s výzkumem a vývojem se zveřejňují ve formě souhrnné částky.

Zveřejňované údaje o převodech hodnot jsou publikovány každoročně (vždy za předchozí rok) prostřednictvím veřejně přístupné platformy, kterou mohou být buď internetové stránky společnosti, nebo, jak je tomu v některých zemích, centrální platforma obsahující údaje různých společností.

Zveřejněné informace týkající se České republiky

Na níže uvedených odkazech naleznete informace za Českou republiku zveřejněné v souladu s pravidly EFPIA a s Etickým kodexem AIFP a dále také poznámky týkající se metodiky zpracování dat publikovaných ve zprávě.

Rok

Výkaz

Metodologická poznámka

2019 PDF PDF

Předchozí rok(y)

  

2018

Není relevantní

PDF

2017

Není relevantní

PDF

Dotazy médií: kontaktujte prosím Miriam Kejzlarovou,
E-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com

Back to top