Skip to Content Skip to Search

Czech Republic

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in the Czech Republic

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for the Czech Republic

The links below will take you to our disclosures for the Czech Republic in line with the EFPIA code and AIFP, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2021 PDF PDF

Previous year(s) 

  

2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Media enquiries: Please contact Miriam Kejzlarová

E-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com 

Zveřejnění plateb zdravotnickým odborníkům v České republice

V rámci svého cíle stát se jednou z nejvíce inovativních, nejvýkonnějších a nejdůvěryhodnějších zdravotnických společností na světě se snažíme dostát rostoucímu očekávání veřejnosti, přinášet do již tak regulovaného odvětví více transparentnosti a posilovat vztahy se zdravotnickými odborníky a organizacemi za účelem budoucí spolupráce.

Pro neustálé zlepšování zdravotní péče je spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, regulačními orgány, zdravotnickými odborníky, zdravotnickými organizacemi a pacienty nezbytná. Naše vzájemné vztahy již umožnily vyvinout řadu nových inovativních léčiv a změnit dopad řady nemocí na lidské životy. Zdravotničtí odborníci vždy byli a budou pro společnost GSK cennými partnery. Jako specialisté ve svých oborech nám poskytují bezprostřední vědecké a lékařské poznatky i zcela jedinečný vhled do péče o pacienty. Toto partnerství je bytostně důležité pro pokrok lékařské vědy, neboť nám pomáhá uspokojovat potřeby pacientů i požadavky na veřejné zdraví.

Podle Pravidel zveřejňování EFPIA se členské společnosti této asociace zavázaly od roku 2016 zveřejňovat jednotlivě a jmenovitě veškeré hodnotné převody ve prospěch zdravotnických odborníků a zdravotnických organizací, které souvisejí s léky vázanými na lékařský předpis (zveřejňování informací v souhrnné podobě má být pouze výjimkou). Týká se to například sponzorování cest na lékařské kongresy a úhrady registračních poplatků, poplatků za konzultace se zdravotnickými odborníky za účelem přípravy přednášek, popř. předsednictví při zasedáních zdravotnických organizací a také poskytování grantů těmto organizacím. Hodnotné převody ve prospěch zdravotnických odborníků a organizací na aktivity související s výzkumem a vývojem se zveřejňují v souhrnném součtu.

Zveřejňované hodnotné převody jsou publikovány každoročně (vždy za předchozí rok) prostřednictvím veřejně přístupné platformy, kterou mohou být buď internetové stránky společnosti nebo, jak je tomu v některých zemích, centrální platforma obsahující údaje různých společností.

Zveřejněné informace týkající se České republiky

Na níže uvedených odkazech naleznete informace společnosti GSK týkající se České republiky zveřejněné v souladu s pravidly EFPIA a s AIFP a také vysvětlení metodiky zpracování dat publikovaných ve zprávě.

Rok

Výkaz

Metodologická poznámka

2021 PDF PDF

Předchozí rok(y)

  

2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Dotazy médií: Kontaktujte prosím Miriam Kejzlarovou

E-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com 

Back to top