Czech Republic

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs and HCOs in the Czech Republic

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCP, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, such as consultancy and speaker fees, on an individual named basis (aggregate by exception only). Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Czech Republic

The links below will take you to our disclosures for Czech Republic in line with the EFPIA code and AIFP Code of Conduct, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2018

N/A

PDF

Previous year(s) 

  

2017

N/A

PDF

2016

N/A

PDF

Media enquiries: Please contact Miriam Kejzlarová, e-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com 

Zveřejnění plateb odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v České republice

V rámci svého cíle stát se jednou z nejvíce inovativních, nejvýkonnějších a nejdůvěryhodnějších zdravotnických společností na světě se snažíme dostát rostoucímu očekávání veřejnosti, přinášet do již tak regulovaného odvětví více transparentnosti a posilovat vztahy se zdravotnickými odborníky a organizacemi za účelem budoucí spolupráce.

Spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, regulačními orgány, odborníky ve zdravotnictví, zdravotnickými organizacemi a pacienty je pro udržitelné zlepšování zdravotní péče nezbytná. Tyto vztahy umožnily vývoj řady nových, inovativních léčiv a změnily míru dopadu různých onemocnění na náš život. Odborníci ve zdravotnictví vždy byli a budou pro společnost GSK cennými partnery. Jako specialisté ve svých oborech nám poskytují vědecké a medicínské informace z první ruky a své jedinečné zkušenosti s péčí o pacienty. Toto partnerství je základem pokroku v medicíně, umožňuje uspokojovat potřeby pacientů i veřejného zdraví.

Podle Pravidel zveřejňování převodů hodnot se společnosti, které jsou členy Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA), zavázaly od roku 2016 zveřejňovat převody hodnot odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím související s léky vázanými na lékařský předpis, například platby za konzultace a honoráře za přednášky, a to na individuální, jmenovité bázi (souhrnně pouze ve výjimečných případech). Převody hodnot odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím související s výzkumem a vývojem se zveřejňují ve formě souhrnné částky.

Zveřejňované údaje jsou publikovány každoročně (vždy za předchozí rok) prostřednictvím veřejně přístupné platformy, kterou mohou být buď internetové stránky společnosti, nebo, jak je tomu v některých zemích, centrální platforma obsahující údaje různých společností.

Zveřejněné informace týkající se České republiky

Na níže uvedených odkazech naleznete informace za Českou republiku zveřejněné v souladu s pravidly EFPIA a s Etickým kodexem AIFP a dále také poznámky týkající se metodiky zpracování dat publikovaných ve zprávě.

Rok

Výkaz

Metodologická poznámka

2018

Není relevantní

PDF

Předchozí rok(y)

  

2017

Není relevantní

PDF

2016

Není relevantní

PDF

Dotazy médií: kontaktujte prosím Miriam Kejzlarovou, e-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com

Back to top