Czech Republic

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs and HCOs in the Czech Republic

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for the Czech Republic

The links below will take you to our disclosures for the Czech Republic in line with the EFPIA code and with The ethics code of The Association of Innovative Pharmaceutical Industry, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017 N/A PDF  PDF 
Previous year(s)
2016 N/A PDF N/A
2015 N/A PDF N/A

Media enquiries: Please contact Mgr. Jakub Hofmann, MBA, Central Europe Cluster Communication Lead & Communication Manager CZ, e-mail: jakub.j.hofmann@gsk.com.

Zveřejnění plateb odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v České republice

Pro trvalé zlepšování zdravotní péče je zásadně důležitá spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, regulačními orgány, odborníky ve zdravotnictví, zdravotnickými organizacemi a pacienty. Tyto vztahy umožnily vývoj řady nových, inovativních léčiv a změnily míru dopadu různých onemocnění na náš život. Odborníci ve zdravotnictví vždy byli a budou pro společnost GSK cennými partnery. Jako specialisté ve svých oborech nám poskytují vědecké a medicínské informace a své jedinečné zkušenosti s péčí o pacienty z první ruky. Toto partnerství je základem pokroku v medicíně jakožto vědeckém odvětví, umožňuje uspokojovat různorodé potřeby pacientů i veřejného zdraví.

Jakožto členská společnost EFPIA se řídíme Pravidly zveřejňování převodů hodnot. Od roku 2016 zveřejňujeme převody hodnot odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím související s léky vázanými na lékařský předpis, a to na individuální, jmenovité bázi (souhrnně pouze ve výjimečných případech). Převody hodnot na individuální bázi se týkají například sponzorování cest na lékařské kongresy a úhrady registračních poplatků, poplatků za konzultace s odborníky ve zdravotnictví za účelem přípravy přednášek, popř. předsednictví na akcích a také poskytování grantů zdravotnickým organizacím. Převody hodnot odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím související s výzkumem a vývojem se zveřejňují ve formě souhrnné částky.

Zveřejňované údaje jsou publikovány každoročně (vždy za předchozí rok) prostřednictvím veřejně přístupné platformy, kterou mohou být buď internetové stránky společnosti, nebo, jak je tomu v některých zemích, centrální platforma obsahující údaje různých společností.

Zveřejněné informace týkající se České republiky

Na níže uvedených odkazech naleznete informace společnosti GSK týkající se České republiky zveřejněné v souladu s kodexem EFPIA a s českým etickým kodexem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a dále také poznámky týkající se metodiky zpracování dat publikovaných ve zprávě.

Rok

Výkaz

Metodologická poznámka

Infografika

2017 Není relevantní PDF PDF 
Předchozí rok(y) 
2016 Není relevantní PDF Není relevantní
2015 Není relevantní PDF Není relevantní

Kontakt pro média: Mgr. Jakub Hofmann, MBA, Central Europe Cluster Communication Lead & Communication Manager CZ, jakub.j.hofmann@gsk.com.

Back to top