Skip to Content Skip to Search

Latvia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Latvia

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCP, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, such as consultancy and speaker fees, on an individual named basis (aggregate by exception only). Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Following the acquisition of Tesaro in 2019, GSK have aligned with the EFPIA Board resolution made in 2016 that in the case of a new entity (following Merger&Acquisition) the implementation of the EFPIA Disclosure associated with the acquisition can be implemented with a 12-month delay. Therefore, all transfers of value incurred for Tesaro activity in Latvia in 2019 will be disclosed by Tesaro.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Latvia

The links below will take you to our disclosures for Latvia in line with the EFPIA code and Association of International Research-based Pharmaceutical Manufacturers and Latvian Generic Medicines Association Code, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2019 PDF PDF

Previous year(s) 

  

2018

PDF

PDF

2017

PDF 

PDF 

For media enquiries, please contact: WW.CEEurope-media@gsk.com

Latvijas veselības aprūpes speciālistiem veikto maksājumu publiskošana

Tiecoties uz mūsu mērķi būt par vienu no inovatīvākajiem, veiktspējīgākajiem un uzticamākajiem veselības aprūpes uzņēmumiem pasaulē, mēs cenšamies apmierināt sabiedrības pieaugošo sagaidījumu, nodrošināt vēl labāku caurskatāmību jau labi regulētai nozarei un stiprināt attiecības ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) turpmākai sadarbībai.

Sadarbība starp farmācijas uzņēmumiem, regulējošām iestādēm, VAS, VAO un pacientiem ir būtiska veselības aprūpes ilgtspējīgai uzlabošanai. Šīs attiecības ir palīdzējušas izstrādāt daudzas jaunas inovatīvas zāles un izmainījušas to, kā daudzas slimības ietekmē mūsu dzīvi. VAS vienmēr ir bijuši un vienmēr būs GSK augstu vērtēti partneri. Kā eksperti savās jomās, viņi sniedz mums pieredzē balstītas medicīniskas zināšanas, kā arī unikālus ieskatus pacientu aprūpē. Šī partnerība ir būtiska medicīnas zinātnes attīstībai, palīdzot apmierināt pacientu un sabiedrības veselības vajadzības.        

Saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu kopš 2016. gada EFPIA dalībnieki ir apņēmušies publiskot sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu VAS un VAO saistībā ar recepšu medikamentiem, piemēram, honorārus par VAS sniegtām konsultācijām vai prezentācijām, atklājot datus par katru individuālo saņēmēju (tos apvienojot tikai izņēmuma gadījumos). Atbalsts VAS un VAO par aktivitātēm, kas saistītas ar zāļu izpēti un izstrādi, tiek publiskots kā kopsumma.

Pēc Tesaro kompānijas iekļaušanas 2019. gadā GSK seko EFPIA valdes 2016. gada lēmumam, saskaņā ar ko Merger & Acquisition procesā jauniegūtai organizācijai EFPIA atklātības ziņošanas prasības var tikt ieviestas ar 12 mēnešu laika nobīdi. Tāpēc jebkādu finansiālu vai nefinansiālu atbalstu, kas saistīts ar Tesaro aktivitātēm 2019. gadā Latvijā, savā atklātības ziņojumā iekļaus pati kompānija Tesaro.

Informācija tiek publiskota ik gadu (par iepriekšējo gadu) publiskā vietnē – vai nu paša uzņēmuma vietnē, vai nu dažās valstīs centrālā vietnē, kurā apkopoti dažādu uzņēmumu dati.

Mūsu publiskotie maksājumi Latvijā

Klikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm, varat apskatīt saskaņā ar EFPIA kodeksu un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) Atklātības kodeksu publiskoto informāciju par situāciju Latvijā, kā arī piezīmi par atskaitē norādīto datu atspoguļošanā izmantoto metodiku.

Gads

Ziņojums

Metodoloģija

2019 PDF PDF

Iepriekšējie gadi

  

2018

PDF

PDF

2017

PDF 

PDF

Mediju jautājumos, lūdzu sazinieties ar: WW.CEEurope-media@gsk.com

Back to top