Latvia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Latvia

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Latvia

The links below will take you to our disclosures for Latvia in line with the EFPIA code and Association of International Research-based Pharmaceutical Manufacturers and Latvian Generic Medicines Association Code, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017 PDF  PDF  PDF
Previous year(s) 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

 Media enquiries: Please contact Sabine Puke  E-mail: sabine.x.puke@gsk.com  Tel:  +371 29145958

 

Latvijas veselības aprūpes speciālistiem veikto maksājumu publiskošana

Ilgtspējīgai veselības aprūpes izaugsmei ir svarīga sadarbība starp uzņēmumiem, veselības aprūpes speciālistiem (VAS), veselības aprūpes organizācijām (VAO) un pacientiem. Šīs attiecības ir palīdzējušas neskaitāmu jaunu un inovatīvu medikamentu ieviešanai un mainījušas daudzu slimību ietekmi uz mūsu dzīvēm. VAS vienmēr ir bijuši un vienmēr būs vērtīgi GSK partneri. Kā nozares eksperti viņi nodrošina mums tiešu zinātnisko un medicīnisko informāciju un unikālu ieskatu pacientu aprūpē. Šī sadarbība kalpo par pamatu medicīnas zinātnes attīstībai, palīdzot apmierināt pacientu un sabiedrības veselības dažādās vajadzības.

Saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu kopš 2016. gada EFPIA dalībnieki ir apņēmušies publiskot finansiālo un nefinansiālo atbalstu VAS un VAO saistībā ar recepšu medikamentiem katram individuālajam saņēmējam (tos apvienojot tikai izņēmuma gadījumos). Tas ietver, piemēram, ceļa izdevumu un reģistrācijas apmaksu medicīnisko kongresu apmeklēšanai, honorārus par VAS sniegtām konsultācijām, prezentācijām vai palīdzību sanāksmju vadīšanā, kā arī grantus (dotācijas) VAO. Atbalsts VAS un VAO par aktivitātēm, kas saistītas ar zāļu izpēti un izstrādi, tiek publiskots kā kopsumma.

Informācija tiek publiskota ik gadu (par iepriekšējo gadu) publiskā vietnē – vai nu paša uzņēmuma vietnē, vai nu dažās valstīs centrālā vietnē, kurā apkopoti dažādu uzņēmumu dati.

Mūsu publiskotie maksājumi Latvijā

Klikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm, varat apskatīt saskaņā ar EFPIA kodeksu un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) Atklātības kodeksu publiskoto informāciju par situāciju Latvijā, kā arī piezīmi par atskaitē norādīto datu atspoguļošanā izmantoto metodiku.

Gads

Ziņojums

Metodoloģija

Infografika

2017 PDF  PDF  PDF 
Iepriekšējie gadi 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Mediju jautājumiem: lūdzu, sazinieties ar Sabīni Puķi.
E-pasts: sabine.x.puke@gsk.com. Tālr.:  +371 29145958

Back to top