Skip to Content Skip to Search

Latvia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Latvia

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

In Latvia, GSK strictly complies with the requirements of national legislation (Regulation number 378/2011) once a year to submit local disclosure report with all financial and non-financial transfers of value to HCOs and HCPs, including information about all events organized/supported in the country by pharmaceutical company.

Since 2020, EFPIA has approved deviation which allows to publish GSK transfers of value in the country specific template on national regulator webpage to avoid duplication of company and country disclosure report. Our disclosures in Latvia via Latvian Health Inspectorate webpage include all transfers of value made by GSK to individual HCPs/ HCOs as required under EFPIA Disclosure Code and Latvian national regulations. 

Our disclosures for Latvia

Please find latest local disclosure report combining data from different companies published by Latvian Health Inspectorate in the institution’s webpage here.

A distributor SIA TAMRO (“Phoenix”)  is involved in the promotion of medicines on behalf of GSK in Latvia. GSK has given authorisation for SIA TAMRO (“Phoenix”) to report Transfers of Value made to HCPs / HCOs in Latvia by GSK and by ViiV Healthcare.

The links below will take you to our previous years disclosures for Latvia in line with the EFPIA code and Association of International Research-based Pharmaceutical Manufacturers and Latvian Generic Medicines Association Code, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Previous year(s) 

Report

Methodological Note

2019 PDF PDF

2018

PDF

PDF

For media enquiries, please contact: WW.CEEurope-media@gsk.com

Latvijas veselības aprūpes speciālistiem veikto maksājumu publiskošana

Tiecoties uz mūsu mērķi būt par vienu no inovatīvākajiem, veiktspējīgākajiem un uzticamākajiem veselības aprūpes uzņēmumiem pasaulē, mēs cenšamies apmierināt sabiedrības pieaugošo sagaidījumu, nodrošināt vēl labāku caurskatāmību jau labi regulētai nozarei un stiprināt attiecības ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) turpmākai sadarbībai.

Sadarbība starp farmācijas uzņēmumiem, regulējošām iestādēm, VAS, VAO un pacientiem ir būtiska veselības aprūpes ilgtspējīgai uzlabošanai. Šīs attiecības ir palīdzējušas izstrādāt daudzas jaunas inovatīvas zāles un izmainījušas to, kā daudzas slimības ietekmē mūsu dzīvi. VAS vienmēr ir bijuši un vienmēr būs GSK augstu vērtēti partneri. Kā eksperti savās jomās, viņi sniedz mums pieredzē balstītas medicīniskas zināšanas, kā arī unikālus ieskatus pacientu aprūpē. Šī partnerība ir būtiska medicīnas zinātnes attīstībai, palīdzot apmierināt pacientu un sabiedrības veselības vajadzības.        

Saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu kopš 2016. gada EFPIA dalībnieki ir apņēmušies publiskot sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu VAS un VAO saistībā ar recepšu medikamentiem, piemēram, honorārus par VAS sniegtām konsultācijām vai prezentācijām, atklājot datus par katru individuālo saņēmēju (tos apvienojot tikai izņēmuma gadījumos). Atbalsts VAS un VAO par aktivitātēm, kas saistītas ar zāļu izpēti un izstrādi, tiek publiskots kā kopsumma.

Informācija tiek publiskota ik gadu (par iepriekšējo gadu) publiskā vietnē – vai nu paša uzņēmuma vietnē, vai nu dažās valstīs centrālā vietnē, kurā apkopoti dažādu uzņēmumu dati.

GSK stingri seko arī  vietējās likumdošanas prasībām (2011. gada MK Noteikumi Nr.378), kas paredz reizi gadā iesniegt publiskošanai paziņojumu par iepriekšējā gadā sniegto materiālo vai cita veida atbalstu VAS un VAO, tajā ietverot arī informāciju par farmācijas kompānijas organizētiem vai atbalstītiem VAS un VAO pasākumiem Latvijā.

Lai izvairītos no informācijas pārklāšanās kompānijas standarta un vietējā standarta atklātības ziņojumos, sākot ar 2020. gadu, EFPIA ir apstiprināts izņēmums, kas ļauj GSK sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu publiskot valstī noteiktajā formātā regulējošās institūcijas interneta vietnē. Mūsu ziņojums Veselības inspekcijas interneta vietnē atspoguļo visu GSK sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu VAS/VAO Latvijā, kas publiskojams saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu un vietējo likumdošanu.

Mūsu publiskotie maksājumi Latvijā

Lūdzu skatīt jaunāko atklātības ziņojumu, kurā ietverti dati par visām farmācijas kompānijām Latvijā, ko publicējusi Latvijas Veselības inspekcija savā interneta vietnē šeit.

Zāļu popularizēšanā GSK vārdā Latvijā ir iesaistīts izplatītājs SIA TAMRO ("Phoenix")). GSK ir devusi atļauju SIA TAMRO ("Phoenix") ziņot par GSK un ViiV Healthcare veikto vērtības nodošanu HCP / HCO Latvijā.

Klikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm, varat apskatīt saskaņā ar EFPIA kodeksu un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) Atklātības kodeksu GSK publiskoto informāciju par iepriekšējiem gadiem Latvijā, kā arī norādīto datu atspoguļošanā izmantoto metodiku.

Iepriekšējie gadi

Ziņojums

Metodoloģija

2019 PDF PDF

2018

PDF

PDF

Mediju jautājumos, lūdzu sazinieties ar: WW.CEEurope-media@gsk.com

Back to top