Lithuania

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Lithuania

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCP, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, such as consultancy and speaker fees, on an individual named basis (aggregate by exception only). Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Lithuania

The links below will take you to our disclosures for Lithuania in line with the EFPIA code and Lithuanian Innovative Pharmaceutical Industry Association (IFPA) and Pharmaceutical Manufacturers Association (VGA) disclosure code requirements and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2018

PDF

PDF

Previous year(s) 

  

2017

PDF

PDF

2016

PDF

PDF

Media enquiries: Please contact Sviesuole Navasinskiene, E-mail: sviesuole.x.navasinskiene@gsk.comTel: +370 61670050.

Mokėjimų sveikatos priežiūros specialistams Lietuvoje atskleidimas

Įgyvendindami mūsų tikslą būti viena novatoriškiausių, sėkmingai veikiančių ir patikimų sveikatos priežiūros bendrovių pasaulyje, siekiame patenkinti vis didėjančius visuomenės lūkesčius, suteikti didesnį skaidrumą jau gerai reguliuojamai farmacijos pramonei ir sustiprinti mūsų santykius su sveikatos priežiūros specialistais (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijomis (SPO) siekiant tolesnio bendradarbiavimo.

Farmacinių bendrovių, reguliavimo institucijų, SPS, SPO ir pacientų bendradarbiavimas yra būtinas tvariam sveikatos priežiūros gerinimui užtikrinti. Šie santykiai padėjo pristatyti daugybę novatoriškų vaistų ir pakeitė daugelio ligų poveikį mūsų gyvenimui. SPS visuomet buvo ir bus vertingi GSK partneriai. Būdami ekspertais savo srityse, jie teikia mums pirmines mokslines ir medicinines žinias bei unikalias įžvalgas apie pacientų priežiūrą. Ši partnerystė yra esminis medicinos mokslo pažangos elementas, padedantis atliepti pacientų ir visuomenės sveikatos priežiūros poreikius.

Vadovaujantis Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) Informacijos atskleidimo kodeksu, nuo 2016 metų EFPIA narės bendrovės pasižadėjo atskleisti vertes, susijusias su receptiniais vaistais, pvz., mokesčius už konsultacijas ir pristatymus, įvardinant konkrečius asmenis  (apibendrintus duomenis pateikti tik išimties atveju). Atskleistos vertės SPS ir SPO už veiklą, susijusią su tyrimais ir plėtra, atskleidžiamos apibendrintais skaičiais.

Informacija apie atskleidimą skelbiama kiekvienais metais (už ankstesnius metus) viešai prieinamoje  platformoje – bendrovės svetainėje, arba, kai kuriose šalyse – centrinėje platformoje, kurioje pateikiami įvairių bendrovių duomenys.

Duomenų atskleidimas Lietuvoje

Toliau pateiktos nuorodos į duomenų atskleidimą apie Lietuvoje perleistas vertes pagal EFPIA kodeksą ir Lietuvos Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos ir Vaistų gamintojų asociacijos Atskleidimo kodekso reikalavimus ir pastabos apie duomenų pateikimo ataskaitoje metodiką.

Metai

Ataskaita

Metodologinis pranešimas

2018

PDF

PDF

Ankstesni metai 

  

2017

PDF

PDF

2016

PDF

PDF

Asmuo kontaktams žiniasklaidai: susisiekite su Pacientų ir viešųjų reikalų specialiste Šviesuole Navašinskiene el. pašto adresas: sviesuole.x.navasinskiene@gsk.com, tel: +370 61670050.

 

Back to top