Skip to Content Skip to Search

Lithuania

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Lithuania

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first-hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

In Lithuania, GSK strictly complies with the requirements of Lithuanian national law (decree number V-1537) to disclose once a year all financial and non-financial transfers of value to HCOs and HCPs.

Since 2020, EFPIA Board approved of transfers of value (ToVs) to be published on the Government platform using country specific template. This avoids duplication of company and country disclosure reporting. Additionally, we are disclosing R&D ToVs in aggregate form, and financial support and/or significant indirect/non-financial support provided to patient organisations.

Our disclosures for Lithuania for 2020

New local disclosure report will be published on State Medicines Control Agency Lithuania website by August 1, 2021 for ToVs to HCPs, and by November 1, 2021  for ToVs to HCOs:

State Medicines Control Agency Lithuania website

R&D agregate TOV report:

R&D AGGREGATE TOV REPORT

Total (EUR)

Research and Development

212.900,33

Financial support and/or significant indirect/non-financial support provided to the Patient Organisations  is available at:

Support to the Patient Organisations

The links below will take you to our previous years’ disclosures for Lithuania in line with the EFPIA code and IFPA, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2019 PDF PDF

2018

PDF

PDF

For media enquiries, please contact: WW.CEEurope-media@gsk.com

Mokėjimų sveikatos priežiūros specialistams Lietuvoje atskleidimas

Įgyvendindami mūsų tikslą būti viena novatoriškiausių, sėkmingai veikiančių ir patikimų sveikatos priežiūros bendrovių pasaulyje, siekiame patenkinti vis didėjančius visuomenės lūkesčius, suteikti didesnį skaidrumą jau gerai reguliuojamai farmacijos pramonei ir sustiprinti mūsų santykius su sveikatos priežiūros specialistais (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO) siekiant tolesnio bendradarbiavimo.

Farmacinių bendrovių, reguliavimo institucijų, SPS, SPO ir pacientų bendradarbiavimas yra būtinas tvariam sveikatos priežiūros gerinimui užtikrinti. Šie santykiai padėjo pristatyti daugybę novatoriškų vaistų ir pakeitė daugelio ligų poveikį mūsų gyvenimui. SPS visuomet buvo ir bus vertingi GSK partneriai. Būdami ekspertais savo srityse, jie teikia mums pirmines mokslines ir medicinines žinias bei unikalias įžvalgas apie pacientų priežiūrą. Ši partnerystė yra esminis medicinos mokslo pažangos elementas, padedantis atliepti pacientų ir visuomenės sveikatos priežiūros poreikius.

Vadovaujantis Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) Informacijos atskleidimo kodeksu, nuo 2016 metų EFPIA narės bendrovės pasižadėjo atskleisti vertes, susijusias su receptiniais vaistais, pvz., už kelionės išlaidas ir registracijos mokesčius dalyvavimui moksliniuose kongresuose, už konsultacijas bei pristatymus, įvardinant konkrečius asmenis  (apibendrintus duomenis pateikti tik išimties atveju). Atskleistos vertės SPS ir SPO už veiklą, susijusią su tyrimais ir plėtra, atskleidžiamos apibendrintais skaičiais.

Informacija apie atskleidimą skelbiama kiekvienais metais (už ankstesnius metus) viešai prieinamoje  platformoje – bendrovės svetainėje, arba, kai kuriose šalyse – centrinėje platformoje, kurioje pateikiami įvairių bendrovių duomenys.

Lietuvoje GSK griežtai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų (LR SAM įsakymo Nr. V-1537) kartą per metus atskleisti perleistas vertes SPS ir SPO.

EFPIA valdyba pritarė, jog nuo 2020 m. Lietuvos SPS ir SPO perleistos vertės patvirtinta šalies ataskaitos forma viešinamos vyriausybės platformoje. Taip išvengiama kompanijos ir šalies ataskaitų dubliavimosi. Papildomai atskleidžiama apibendrinta informacija apie su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusias perleistas vertes bei finansinė parama ir (arba) reikšminga netiesioginė ir (arba) nefinansinė parama, teikiama Pacientų organizacijoms.

Duomenų atskleidimas Lietuvoje už 2020 m.

Ataskaita apie SPS perleistas vertes nuo 2021m. rugpjūčio 1d. ir apie SPO perleistas vertes nuo 2021 m. lapkričio 1d. skelbiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainėje adresu:

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainė

Apibendrinta informacija apie su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusias vertes:

R&D APIBENDRINTAS ATSKLEIDIMAS

Iš viso (EUR)

Perleistos vertės, susijusios su moksliniais tyrimais ir plėtra

212 900,33

Finansinė parama ir (arba) reikšminga netiesioginė ir (arba) nefinansinė parama, teikiama Pacientų organizacijoms skelbiama:

Parama Pacientų organizacijoms

Toliau pateiktos nuorodos į ankstesnių metų duomenų atskleidimą apie Lietuvoje perleistas vertes pagal EFPIA kodeksą ir Lietuvos Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos ir Vaistų gamintojų asociacijos Atskleidimo kodekso reikalavimus ir pastabos apie duomenų pateikimo ataskaitoje metodiką.

Ankstesni metai

Ataskaita

Metodologinės pastabos

2019 PDF PDF

2018

PDF

PDF

Kontaktai žiniasklaidai: WW.CEEurope-media@gsk.com

Back to top