Skip to Content Skip to Search

Poland

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Poland

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Poland

The links below will take you to our disclosures for Poland in line with the EFPIA code and INFARMA, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2020 PDF PDF

Previous year(s) 

  

2019 PDF PDF

2018

PDF

PDF

Media enquiries: Please contact Urszula Karniewicz  

E-mail: Urszula.m.karniewicz@gsk.com Tel: +48 504 144 704

Upublicznianie świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce

Realizując cel, by być jedną z najbardziej innowacyjnych, osiągających najlepsze wyniki i cieszących się największym zaufaniem firm działających w sektorze ochrony zdrowia, staramy się wychodzić naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom społecznym, wprowadzać większą transparentność na już mocno uregulowanym rynku oraz wzmacniać nasze relacje z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) i organizacji ochrony zdrowia (HCO) z myślą o przyszłej współpracy.

Współpraca między firmami farmaceutycznymi, organami nadzoru, przedstawicielami zawodów medycznych (HCP), organizacjami ochrony zdrowia (HCO) i pacjentami jest niezbędna do wprowadzenia trwałych zmian na lepsze w opiece zdrowotnej. Relacje te pozwoliły stworzyć wiele nowych innowacyjnych leków i zmieniły wpływ wielu chorób na nasze życie. Przedstawiciele zawodów medycznych są i zawsze pozostaną dla GSK wartościowymi partnerami. Jako eksperci w swojej dziedzinie służą nam praktyczną wiedzą naukową i medyczną oraz przekazują cenne spostrzeżenia dotyczące opieki nad pacjentami. Nasze relacje z przedstawicielami zawodów medycznych mają fundamentalne znaczenie dla postępu w medycynie, pomagają zaspokajać potrzeby pacjentów i rozwiązywać problemy zdrowia publicznego.

W ramach Kodeksu Przejrzystości EFPIA członkowie EFPIA zobowiązali się – począwszy od 2016 r. – upubliczniać świadczenia przekazywane na rzecz HCP i HCO w związku z lekami na receptę, wskazując imiennie poszczególnych odbiorców (dane ujawniane są w formie zagregowanej jedynie w drodze wyjątku). Ujawnieniu podlegają między innymi sponsorowanie kosztów podróży i opłat rejestracyjnych związanych z uczestnictwem w kongresach medycznych, honoraria za konsultacje dla HCP prowadzących wykłady lub przewodniczących spotkaniom oraz granty dla HCO. Świadczenia na rzecz HCP i HCO związane z działaniami w zakresie badań i rozwoju są ujawniane w formie zagregowanej.

Ujawniane informacje dotyczące świadczeń są publikowane raz w roku (za poprzedni rok) na publicznej platformie – własnej stronie internetowej spółki albo, w niektórych krajach, centralnej platformie prezentującej dane pochodzące z różnych spółek.

Upublicznione przez nas informacje dotyczące Polski

Klikając w poniższe linki, mogą Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi Polski ujawnionymi przez nas zgodnie z kodeksem EFPIA oraz INFARMA, a także z notą metodologiczną dotyczącą danych przedstawianych w raporcie.

Rok

Raport

Nota metodologiczna

2020 PDF PDF

Poprzednie lata 

  

2019 PDF PDF

2018

PDF

PDF

Zapytania od mediów: Prosimy o kontakt z Urszulą Karniewicz , E-mail: urszula.m.karniewicz@gsk.com Tel: +48 504144704

 

Back to top