Poland

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Poland

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCP, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, such as consultancy and speaker fees, on an individual named basis (aggregate by exception only). Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Poland

The links below will take you to our disclosures for Poland in line with the EFPIA code and INFARMA transparency code and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2018

PDF

PDF

Previous year(s) 

  

2017

PDF

PDF

2016

PDF

PDF

Media enquiries: Please contact Urszula Karniewicz  

E-mail: Urszula.m.karniewicz@gsk.com Tel: +48 504 144 704

Upublicznianie świadczeń przekazywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce

Realizując cel, by być jedną z najbardziej innowacyjnych, osiągających najlepsze wyniki i cieszących się największym zaufaniem firm działających w sektorze ochrony zdrowia, staramy się wychodzić na przeciw zmieniającym się oczekiwaniom społecznym, wprowadzać większą transparentność na już mocno uregulowanym rynku oraz wzmacniać nasze relacje z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) i organizacji ochrony zdrowia (HCO) z myślą o przyszłej współpracy.

Współpraca pomiędzy firmami farmaceutycznymi, organami nadzoru, przedstawicielami zawodów medycznych (HCP), organizacjami ochrony zdrowia (HCO) i pacjentami jest niezbędna do wprowadzenia trwałych zmian na lepsze w systemie opieki zdrowotnej. Relacje te pozwoliły stworzyć wiele nowych innowacyjnych terapii i zmieniają wpływ wielu chorób na nasze życie. Przedstawiciele zawodów medycznych są i pozostaną dla GSK zawsze cennymi partnerami. Jako eksperci w swojej dziedzinie przekazują  nam praktyczną wiedzą naukową i medyczną oraz  cenne spostrzeżenia dotyczące opieki nad pacjentami. Nasze relacje z przedstawicielami zawodów medycznych mają fundamentalne znaczenie dla postępu w medycynie, pomagają zaspokajać potrzeby pacjentów i rozwiązywać problemy zdrowia publicznego.

W ramach Kodeksu Przejrzystości EFPIA członkowie EFPIA zobowiązali się – począwszy od 2016 r. – upubliczniać świadczenia przekazywane na rzecz HCP i HCO wynikające ze współpracy w obszarze produktów leczniczych wydawanych na receptę, wskazując imiennie indywidualnych  odbiorców (dane ujawniane w formie zagregowanej występują jedynie w drodze wyjątku). Świadczenia na rzecz HCP i HCO związane z działaniami w zakresie badań klinicznych i rozwoju (R&D) ujawniane są w formie zagregowanej.

Ujawniane informacje są publikowane raz w roku (za poprzedni rok) na publicznej platformie – własnej stronie internetowej spółki albo, w niektórych krajach, centralnej platformie prezentującej dane pochodzące z różnych firm.

Upublicznione przez nas informacje dotyczące Polski

Klikając w poniższe linki mogą Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi Polski, ujawnianymi przez GSK, zgodnie z Kodeksem EFPIA oraz Kodeksem Przejrzystości Związku Pracodawców INFARMA, a także notę metodologiczną, dotyczącą danych przedstawianych w raporcie.

Rok

Raport

Nota metodologiczna

2018

PDF

PDF

Poprzednie lata 

  

2017

PDF

PDF

2016

PDF

PDF

Zapytania od mediów: Prosimy o kontakt z Urszulą Karniewicz , E-mail: urszula.m.karniewicz@gsk.com Tel: +48 504144704

Back to top