Poland

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Poland

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Poland

The links below will take you to our disclosures for Poland in line with the EFPIA code and INFARMA transparency code and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact Urszula Karniewicz  
E-mail: Urszula.m.karniewicz@gsk.com Tel: +48 504 144 704

Upublicznianie świadczeń przekazywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce

Współpraca pomiędzy firmami farmaceutycznymi, organami nadzoru, przedstawicielami zawodów medycznych (HCP), organizacjami ochrony zdrowia (HCO) i pacjentami jest niezbędna do wprowadzenia trwałych zmian na lepsze w systemie opieki zdrowotnej. Relacje te pozwalają stworzyć wiele nowych innowacyjnych terapii i zmieniają wpływ wielu chorób na nasze życie. Przedstawiciele zawodów medycznych są i pozostaną dla GSK zawsze cennymi partnerami. Jako eksperci w swojej dziedzinie przekazują  nam praktyczną wiedzą naukową i medyczną oraz  cenne spostrzeżenia dotyczące opieki nad pacjentami. Nasze relacje z przedstawicielami zawodów medycznych mają fundamentalne znaczenie dla postępu w medycynie, pomagają zaspokajać potrzeby pacjentów i rozwiązywać problemy zdrowia publicznego.

W ramach Kodeksu Przejrzystości EFPIA członkowie EFPIA zobowiązali się – począwszy od 2016 r. – upubliczniać świadczenia przekazywane na rzecz HCP i HCO wynikające ze współpracy w obszarze produktów leczniczych wydawanych na receptę, wskazując imiennie indywidulanych  odbiorców (dane ujawniane w formie zagregowanej występują jedynie w drodze wyjątku). Ujawnieniu podlegają między innymi wynagrodzenie i honoraria za konsultacje dla HCP prowadzących wykłady lub przewodniczących spotkaniom oraz granty dla HCO. Świadczenia na rzecz HCP i HCO związane z działaniami w zakresie badań klinicznych i rozwoju (R&D) ujawniane są w formie zagregowanej.

Ujawniane informacje są publikowane raz w roku (za poprzedni rok) na publicznej platformie – własnej stronie internetowej spółki albo, w niektórych krajach, centralnej platformie prezentującej dane pochodzące z różnych firm.

Upublicznione przez nas informacje dotyczące Polski

Klikając w poniższe linki mogą Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi Polski, ujawnianymi przez GSK, zgodnie z Kodeksem EFPIA oraz Kodeksem Przejrzystości Związku Pracodawców INFARMA, a także notę metodologiczną, dotyczącą danych przedstawianych w raporcie.

Rok

Raport

Nota metodologiczna

Infografika

2017 PDF PDF PDF

Poprzednie lata

2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Zapytania od mediów: Prosimy o kontakt z Urszulą Karniewicz
E-mail: urszula.m.karniewicz@gsk.com Tel.: +48 504144704

Back to top