Slovakia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Slovakia

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Slovakia

The links below will take you to our disclosures for Slovakia in line with the EFPIA code and Pharmig Verhaltenskodex, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2017 PDF PDF 
Previous year(s) 
2016 PDF PDF
2015 PDF PDF

Contact - EFPIA Administrator: efpia.disclosure-slovakia@gsk.com

Media contact: sk.media@gsk.com

 

Zverejnenie platieb zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike

Spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami, regulátormi, zdravotníckymi pracovníkmi, zdravotníckymi organizáciami a pacientami je nevyhnutná pre trvalé zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Tieto vzťahy pomohli priniesť množstvo nových inovatívnych liekov a zmenili spôsob, akým mnohé ochorenia ovplyvňujú náš život. Zdravotnícki pracovníci vždy boli a vždy zostanú cennými partnermi pre GSK. Ako odborníci vo svojom odbore nám poskytujú  vedecké a medicínske vedomosti z prvej ruky. Vďaka nim máme jedinečný pohľad na starostlivosť o pacienta. Toto partnerstvo je základom rozvoja lekárskej vedy a pomáha uspokojovať rozdielne potreby pacientov a potreby verejného zdravia.

Podľa kódexu zverejňovania EFPIA od roku 2016 členské spoločnosti EFPIA prisľúbili zverejniť prevody hodnôt, ktoré poukazujú zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám v súvislosti s liekmi na lekársky predpis menovite na jednotlivcov (agregované len výnimočne). Týka sa to napríklad sponzorovania cestovných a registračných poplatkov za účasť na lekárskych kongresoch, poplatky za poradenstvo a prednášky poskytované zdravotníckymi pracovníkmi,  či predsedníctvo na odborných podujatiach a granty pre zdravotnícke organizácie.

Prevody hodnôt poskytované či zdravotníckym pracovníkom alebo zdravotníckym organizáciám súvisiace s výskumom a vývojom sú zverejňované v agregovanom formáte.

Informácie o zverejňovaní sa zverejňujú každoročne (za predchádzajúci rok) na stránke Asociácie farmaceutického priemyslu

Zverejnenie za Slovenskú republiku

Doleuvedený link Vám umožní nahliadnuť na zverejnenie prevodov hodnôt za Slovenskú republiku v súlade s Kódexom EFPIA a Etickým kódexom AIFP. Dozviete sa o použitej metodológii, ktorá bola použitá pri príprave reportu.

Rok

Report

Metodologický pokyn

2017 PDF PDF 
Predchádzajúci rok (roky) 
2016 PDF PDF
2015 PDF PDF

Otázky médií: kontaktujte prosím Miriam Kejzlarovú, PhD., email: efpia.disclosure-slovakia@gsk.com, sk.media@gsk.com

 

Back to top