Slovakia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Slovakia

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCP, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, such as consultancy and speaker fees, on an individual named basis (aggregate by exception only). Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Slovak Republic

The links below will take you to our disclosures for Slovak Republic in line with the EFPIA code and AIFP Code of Conduct, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2018 PDF PDF
Previous year(s) 
2017 PDF PDF 
2016 PDF PDF

Media enquiries: Please contact Miriam Kejzlarová, e-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com 

Zverejnenie platieb zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike

V rámci svojho cieľa stať sa jednou z najinovatívnejších, najvýkonnejších a najdôveryhodnejších spoločností v zdravotníctve sa celosvetovo snažíme naplniť rastúce očakávania verejnosti a prinášať do regulovaného odvetvia viac transparentnosti, posilňovať vzťahy so zdravotníckymi odborníkmi a organizáciami za účelom budúcej spolupráce.

Spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami, regulačnými orgánmi, zdravotníckymi odborníkmi, zdravotníckymi organizáciami a pacientmi je nevyhnutná pre udržateľné zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Tieto vzťahy umožnili vývoj množstva nových, inovatívnych liekov a zmenili mieru dopadu rôznych ochorení na náš život. Zdravotnícki odborníci vždy boli a budú pre spoločnosť GSK cennými partnermi. Ako špecialisti vo svojich odboroch nám poskytujú vedecké a medicínske informácie z prvej ruky a svoje jedinečné skúsenosti so starostlivosťou o pacientov. Toto partnerstvo je základom pokroku v medicíne ako vo vedeckom odvetví, umožňuje uspokojovať potreby pacientov aj verejného zdravia.

Na základe Pravidiel zverejňovania prevodov hodnôt sa spoločnosti, ktoré sú členmi Európskej federácie farmaceutických spoločností a asociácií (EFPIA), zaviazali od roku 2016 zverejňovať  prevody hodnôt týkajúce sa odborníkov v zdravotníctve a zdravotníckych organizácií, ktoré súvisia s liekmi viazanými na lekársky predpis, napríklad platby za konzultácie a honoráre za prednášky, a to individuálnej báze - menovite (súhrne iba vo výnimočných prípadoch). Prevody hodnôt zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych organizácií súvisiace s výskumom a vývojom sa zverejňujú vo forme súhrnnej čiastky.

Zverejňované údaje sú každoročne publikované (vždy za predchádzajúci rok) prostredníctvom verejne dostupnej platformy, ktorou môže byť buď webová stránka spoločnosti alebo, ako je tomu v niektorých krajinách, centrálna platforma obsahujúca údaje rôznych firiem.

Zverejnené informácie týkajúce sa Slovenskej republiky

Na nižšie uvedených odkazoch nájdete informácie týkajúce sa Slovenskej republiky zverejnené v súlade s pravidlami EFPIA a s Etickým kódexom AIFP, ako aj poznámky týkajúce sa metodiky spracovania dát publikovaných v správe.

Rok

Report

Metodologický pokyn

2018 PDF PDF
Predchádzajúci rok (roky) 
2017 PDF PDF
2016 PDF PDF

Otázky médií: kontaktujte prosím Miriam Kejzlarovú, e-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com

Back to top