Skip to Content Skip to Search

Slovakia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Slovak Republic

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Slovak Republic

The links below will take you to our disclosures for Slovakia in line with the EFPIA code and AIFP, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

A distributor PHOENIX Zdravotnicke zasobovanie, a.s.  (“Phoenix”) is involved in the promotion of medicines on behalf of GSK in Slovakia. Transfers of Value made to HCPs / HCOs are reported separately by the local Phoenix entity on https://www.nczisk.sk and should be considered together with transfers of value made by GSK directly.

Year

Report

Methodological Note

2021 PDF PDF
Previous year(s)     
2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

For media enquiries, please contact: WW.CEEurope-media@gsk.com 

Zverejnenie platieb zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike

V rámci svojho cieľa stať sa jednou z najinovatívnejších, najvýkonnejších a najdôveryhodnejších spoločností v zdravotníctve sa celosvetovo snažíme naplniť rastúce očakávania verejnosti a prinášať do už teraz dobre regulovaného odvetvia viac transparentnosti, posilňovať vzťahy so zdravotníckymi odborníkmi a organizáciami za účelom budúcej spolupráce.

Spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami, regulačnými orgánmi, zdravotníckymi odborníkmi (HCP), zdravotníckymi organizáciami (HCO) a pacientmi je nevyhnutná pre udržateľné zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Tieto vzťahy umožnili vývoj množstva nových, inovatívnych liekov a zmenili mieru dopadu rôznych ochorení na náš život. Zdravotnícki odborníci vždy boli a budú pre spoločnosť GSK cennými partnermi. Ako odborníci vo svojej oblasti nám priamo z prvej ruky poskytujú vedecké a medicínske poznatky a jedinečný pohľad na starostlivosť o pacienta. Toto partnerstvo je základom pre napredovanie lekárskej vedy a pomáha uspokojovať zdravotné potreby pacientov a verejnosti.

V Kódexe EFPIA o zverejňovaní informácií z roku 2016 sa členské spoločnosti federácie EFPIA zaviazali informovať o svojich prenosoch hodnoty na prospech HCP a HCO  v súvislosti s liekmi na lekársky predpis, individuálne s uvedením mena (súhrnne len na základe výnimky). Patrí sem napríklad financovanie cestovného a registračných poplatkov na lekárskych kongresoch, poplatkov pre HCP za konzultácie pri prednáškovej činnosti alebo za predsedanie na zasadnutiach a takisto granty pre HCO. Prenosy hodnoty v prospech HCP a HCO za činnosti spojené s výskumom a vývojom sa zverejňujú ako súhrnná suma.

Zverejňované údaje sú každoročne publikované (vždy za predchádzajúci rok) prostredníctvom verejne dostupnej platformy, ktorou môže byť buď webová stránka spoločnosti alebo, ako je tomu v niektorých krajinách, centrálna platforma obsahujúca údaje rôznych firiem.

Naše zverejnenie pre Slovenskú republiku

Kliknutím na nasledujúce odkazy otvoríte naše zverejnenie pre Slovenskú republiku v súlade s Kódexami federácie EFPIA a AIFP, a poznámku o metodike použitej na stanovenie údajov v správe.

Distribútor PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.  ("Phoenix") sa podieľa na propagácii liekov v mene spoločnosti GSK na Slovensku. Prevody hodnôt vykonané zdravotníckym pracovníkom/zdravotníckym organizáciám vykazuje miestny subjekt Phoenix samostatne na https://www.nczisk.sk a mali by sa zvážiť spolu s prevodmi hodnôt vykonanými priamo spoločnosťou GSK.

Rok

Report

Metodologický pokyn

2021 PDF PDF
Predchádzajúci rok (roky)     
2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Kontakt pre novinárov: WW.CEEurope-media@gsk.com

Back to top