Skip to Content Skip to Search

Sweden

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Sweden

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Sweden

The links below will take you to our disclosures for Sweden in line with the EFPIA code and the ethical rules for the pharmaceutical industry by the Swedish Association of the Pharmaceutical Industry (LIF), and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2021 PDF PDF

Previous year(s) 


  

2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Media enquiries: Please contact Håkan Sjöström, Medical Governance Manager, e-mail: hakan.p.sjostrom@gsk.com Tel:+46 70 6628 608

Publicering av betalningar till sjukvårdspersonal i Sverige

Samarbetet mellan läkemedelsföretag, tillsynsmyndigheter, sjukvårdspersonal, sjukvårdsorganisationer och patienter är viktigt för en hållbar förbättring av vården. Dessa relationer har hjälpt till att leverera många innovativa nya läkemedel och förändrat hur många sjukdomar påverkar våra liv. Sjukvårdspersonal har alltid varit och kommer alltid att förbli värdefulla partners för GSK. Som experter på deras område ger de oss vetenskaplig och medicinsk kunskap ur ett förstahandsperspektiv och en unik inblick i patientvård. Detta partnerskap är grundläggande för utvecklingen av medicinsk vetenskap, vilket hjälper till att möta olika patient- och folkhälsobehov.

Enligt EFPIA Disclosure Code har EFPIAs medlemsföretag i hela Europa sedan 2016 förbundit sig att på individnivå publicera de värdeöverföringar som görs till sjukvårdspersonal och sjukvårdsorganisationer i samband med receptbelagda läkemedel (på aggregerad nivå endast vid undantag). Detta inkluderar till exempel sponsring för resekostnader och registreringsavgifter för att delta i medicinska kongresser, konsultavgifter till sjukvårdspersonal för engagemang som talare eller för att ordna möten och bidrag till vårdsorganisationer. Ersättning till sjukvårdspersonal och HCOs för aktiviteter relaterade till forskning och utveckling redovisas som en aggregerad siffra.

Informationen om värdeöverföringar publiceras årligen (och täcker även in föregående år) på en offentlig plattform; antingen på företagets egen hemsida eller i vissa länder via en central plattform som kombinerar data från olika företag.

Våra upplysningar för Sverige

Länkarna nedan tar dig till vår publicerade data för Sverige i linje med EFPIA-koden och Läkemedelsindustriföreningens (LIF) etiska regelverk (LER), samt information om den metod som användes för att ställa ut datan i rapporten.

År

Rapport

Methodological Note

2021 PDF PDF

Föregående år  

  
2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Vis pressfrågor vänligen kontakta: Håkan Sjöström, Medical Governance Manager, e-mail: hakan.p.sjostrom@gsk.com, Tel: +46 70 6628 608

Back to top